Olet täällä

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen

Tunnus: LEA8LH110

Laajuus: 5 op
Ajoitus: 5.-7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16

Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HR ja esimiestyön suuntautumisopintojen runkomoduulin tai hänellä on vastaavat tiedot.

 

Oppimistavoitteet ja arviointi

 

Arvosana 1: Opiskelija

 • ymmärtää tiedon eri esiintymistapoja ja tuntee tietopääoman taustan
 • tuntee HR-tietojärjestelmien ja henkilöstön arviointimenetelmien merkityksen ja roolin
 • tietää tietojärjestelmäprojektin lähtökohdat ja soveltamismahdollisuudet.
 • tuntee keskeiset henkilöstötutkimusten keräämiseen, analysointiin ja raportointiin
  tarvittavat tilastolliset työkalut
 • osaa perusanalyysien avulla kuvailla henkilöstötutkimuksen aineiston yleisiä tuloksia.

Arvosana 3: Opiskelija

 • tietää HR-tietojärjestelmien ja arviointimenetelmien hyödyt ja soveltamismahdollisuudet
 • osaa käyttää ja hyödyntää HR-tietojärjestelmiä ja henkilöstön arviointimenetelmiä työssään
 • osaa monipuolisesti hyödyntää henkilöstötutkimusten keräämiseen, analysointiin ja raportointiin tarvittavia tilastollisia työkaluja
 • osaa melko kattavasti kuvata ja analysoida henkilöstötutkimusten aineistoja ja hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämiseen.

Arvosana 5: Opiskelija

 • tuntee tiedolla johtamisen ja organisaatio-oppimisen perustan tietopääoman kehittämisessä
 • osaa toimia aktiivisesti HR-tietojärjestelmien hankintaprojekteissa HR -asiantuntijan roolissa
 • pystyy soveltamaan henkilöstön arviointimenetelmiä sekä tilastollisia ohjelmistoja sekä
  ohjeistaa niiden käyttöä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa osaamisen kehittämisen tarpeita tukevan kvantitatiivisen tutkimuksen
 • osaa kattavasti analysoida henkilöstötutkimusten aineistoja ja hyödyntää tuloksia ammattimaisesti toiminnan kehittämiseen.

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollakin toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia ja oppimistehtäviä sekä toteutetaan sovittuja teemoihin liittyviä projekteja.  

 

Kansainvälisyys

EU-tietosuojalainsäädäntö ja HR-tietojärjestelmien globaali käyttö sekä niiden vaatimukset ja maakohtainen soveltaminen huomioidaan opintojakson teemojen kautta.

 

Sisältö

Opintojakso koostuu osista

 • Tiedolla johtaminen ja tietopääoma
 • HR-tietojärjestelmät
 • Henkilöstön osaamisen arviointimenetelmät
 • Henkilöstötiedon hankinta ja analysointi.

 

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, tai
 2. Monimuotototeutus: lähiopetusta + verkkotyöskentelyä + oppimistehtävät ja niiden purku, tai
 3. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen), tai
 4. Virtuualitoteutus.

 

Arviointitavat
Opiskelijan oma aktiivisuus, oppimistehtävät ja tentti sekä ryhmäarviointi

 

Vastuuopettajat
Martin Stenberg, Malmi

Pirjo Saaranen, Malmi

 

Oppimateriaalit

Truss, C & Mankin, D. & Keller, C. 2012. Strategic Human Resource Management.

Stenberg, Martin (2018) Tieto – sillä kulkee kaikki. Tiedolla johtaminen ja tietopääoman kehittäminen. 2019.

 

Lönnqvist, A (2004) Measurement of Intangible Success Factors: Case Studies on the Design, Implementation and Use of Measures. Tampereen teknillinen yliopisto, julkaisu 485 Tampere. ISBN 952-15-1183-4.

Stenberg, M. 2006. Tieto – tietojohtamisen arkkitehtuurit. Otava 2006.

Lehtonen, P & Lindblom, L & Korpinen, S & Simonen, J (2006). Projektisalkun hallinta – kehitys-toiminnan strateginen johtaminen. Edita.

Saaranen, P. 2017. Kyselytutkimuksen analysointi SPSS-ohjelmalla.

Lisäksi opintojakson alussa ilmoitettava materiaali