Olet täällä

Työpsykologia

Työpsykologia

Tunnus: LEA8LH006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee  työ- ja organisaatiopsykologian perusteet.
  • tuntee  positiivisen psykologian perusteet.
  • perehtyy ihmisen käyttäytymiseen työympäristössä.
  • ymmärtää  muuttuvia toimintaympäristöjä.

Sisältö

  • Työ- ja organisaatiopsykologian perusteet
  • Positiivinen psykologia
  • Energian johtaminen  (ajattelu – tunteet – toiminta)
  • Psykologinen pääoma, työn imu ja työssä innostuminen
  • Työelämän muutos: mahdollisuudet ja haasteet
  • Työssä jaksaminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä työskentelytapaa. Lähi- ja muoto-toteutuksiin  sisältyy lähiopetusta ja oppimistehtäviä /tentti.

Vastuuopettaja

Martina Roos-Salmi

Oppimateriaalit

Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä – psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.
McKenna, E. 2011. Business Psychology and Organizational Behavior. Hove and New York: Psychology Press. ( osiot 1-2)

Oheismateriaali

Arnold, J. & Randell, R. et al. 5th ed. 2010. Work Psychology -Understanding Human Behaviour in the Workplace. England: Pearson.
Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim) 2007. Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
Ashleigh, M. & Mansi, A. 2012. The Psychology of People in Organisations. Harlow: Pearson.
Dunderfelt, T. 2011. Minä, onnistujaksi joka olen. Helsingin seudun Kauppakamari. Hämeenlinna: Karisto.
Kinnunen & Feldt, M. 2005. (toimi.): Työ leipälajina. Keuruu: PS-kustannus.
Lämsä, A-M. & Päivike, T. 2010. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita.
Ojanen, M. 2013. Positiivinen psykologia. Helsinki: Edita.
Pietikäinen, A. 2014. Joustava mieli. Helsinki: Duodecim.
Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Juva: PS-kustannus.
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia. Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki: Talentum.
Uusitalo-Malmivaara, Lotta (toim.). (2014). Positiivisen psykologian voima. Helsinki: PS-Kustannus.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivisuus 50 %
Oppimistehtävät 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä (1 h) ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Toteutustavat

Lähi-, monimuoto- ja verkkototeutuksia.