Olet täällä

Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen

Tunnus: LEA8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimusta.

Oppimistavoitteet

Työntekijänä ja esimiehenä toimitaan vuorovaikutuksessa muihin työyhteisön jäseniin.  Työn imu, tiimityötaidot ja tuloksellinen yhteistyö syntyy hyvästä itsetuntemuksesta ja kyvystä tunnistaa omaan käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat työyhteisön jäsentä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti, motivoituneena ja omia voimavarojaan hyödyntäen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen
 • tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla
 • on oppinut keinoja kehittää itsetuntemustaan, muutosvalmiuttaan ja ammatti-identiteettiään

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

 • Itsetuntemuksen merkitys
 • Itsetunnon osa-alueet ja niiden kehittäminen
 • Omien arvojen ja asenteiden reflektointi
 • Omien tunnereaktioiden tunnistaminen ja tunneälyn kehittäminen
 • Oman persoonallisuuden ja temperamentin hyödyntäminen
 • Muutosjoustavuuden lisääminen
 • Luovuus voimavarana
 • Ajankäytön hallinta
 • Henkilökohtaisen ammatti-identiteetin ja uravision työstäminen

Työelämäyhteydet ja yritysyhteistyö

Yritysyhteistyötä tehdään Oy Minä Ab:n kanssa koko opintojakson ajan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppimismenetelminä käytetään itsearviointia, opetuskeskusteluita, toiminnallisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä omien työ- ja oppimiskokemusten reflektointi.
Opintojaksoa toteutetaan myös verkkototeutuksena.

Vastuuopettajat

Anu Santala 
Timo Lampikoski (verkkototeutus)

Oppimateriaalit

Sydänmaalakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen. Talentum.

Tuntityöskentelyn materiaalit sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali

Edellisten lisäksi virtuaalitoteutuksessa myös: Lampikoski, T. 2009. Hidasta! Ajankäytön valinnat  arjessa ja työssä. PS-kustannus.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Ymmärrän ja osaan kuvata itsensä johtamisen merkitystä yksilötasolla ja vaikutusta yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.
Tiedän itsensä johtamisen osa-alueet.
Ymmärrän ja osaan kuvata hyvin itsensä johtamisen merkitystä yksilötasolla ja vaikutusta yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.
Tiedän ja osaan kertoa ymmärrettävästi itsensä johtamisen osa-alueista.
Ymmärrän ja osaan kuvata syvällisesti itsensä johtamisen merkitystä yksilötasolla ja vaikutusta yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.
Tiedän ja osaan kertoa erinomaisesti  itsensä johtamisen osa-alueista . Tiedän miten itsensä johtamista voi kehittää.
Taidot Osaan jonkin verran löytää ja analysoida itsensä johtamisen kirjallisuutta sekä soveltaa sitä pääsääntöisesti muihin, mutta vähäisessä määrin itseeni.
Kehittävä ote on vähäistä.
Teorian hyödyntäminen näkökulman laajentamisessa on heikolla tasolla.
Muilta oppiminen on kapea-alaista.
Itsensä johtamisen työkalujen käyttäminen on vähäistä.
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on heikkoa.
Oman oppimisprosessin tarkkailu ja kehittäminen ei ole näkyvää.
Osaan löytää ja analysoida itsensä johtamisen kirjallisuutta  ja soveltaa sen antia omaan tilanteeseeni.
Kehittävä ote näkyvissä.
Teorian hyödyntäminen on hyvällä tasolla.
Pidän muilta oppimista arvossa.
Itsensä johtamisen työkalujen käyttäminen on melko aktiivista.
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on aktiivista.
Oman oppimisprosessin tarkkailu ja kehittäminen on havaittavaa.
Osaan löytää ja analysoida itsensä johtamisen kirjallisuutta  ja soveltaa sen antia omaan tilanteeseeni konkreettisella tasolla. Kehittävä ote on konkreettinen ja tuloksellinen.
Teorian hyödyntäminen näkökulman laajentamiseen ja kehittämissuunnitelman tekemiseen on esimerkillistä.
Pidän muilta oppimista arvossa ja osaan hyödyntää tätä oppia omassa toiminnassani.
Itsensä johtaminen työkalujen käyttäminen on aktiivista ja tavoitteellista.
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on aktiivista ja pyrin edelleen kehittämään itseäni siinä.
Oman oppimisprosessin tarkkailu ja kehittäminen tehdään näkyväksi.
Pätevyys Työskentelyotteeni ryhmässä on pääsääntöisesti ammatillista.
Keskustelen itsensä johtamisesta joitakin asiantuntevia käsitteitä käyttäen.
Osaan kuvata itsensä johtamisen kenttää.
Näkökulmani laajentaminen on rajoittunutta. Pystyn harvoin jakamaan uusia ajatuksia rakentaen tiedon ja näkemysten tuottamista muiden osallistujien puheenvuorojen pohjalta.
Työskentelyotteeni ryhmässä on ammatillista.
Keskustelen itsensä johtamisesta asiantuntevia käsitteitä käyttäen.
Osaan kuvata ja analysoida itsensä johtamisen kenttää.
Kuuntelen ja haluan ymmärtää eri näkökulmia sekä esitän omat näkökulmani ymmärrettävästi.  Jaan uusia ajatuksia rakentaen tiedon ja näkemysten tuottamista muiden osallistujien puheenvuorojen pohjalta.
Työskentelyotteeni ryhmässä on ammatillista ja toisia arvostavaa.
Keskustelen itsensä johtamisesta käyttäen käsitteitä sujuvasti.
Osaan kuvata ja analysoida ja soveltaa itsensä johtamisen osa-alueita.
Kuuntelen ja haluan ymmärtää eri näkökulmia sekä oppia niistä itseni kehittämiseksi. Esitän omia näkökulmia avoimesti ja ymmärrettävästi.  Jaan uusia ajatuksia rakentaen tiedon ja näkemysten tuottamista muiden osallistujien puheenvuorojen pohjalta.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oman oppimisen arviointi itsearviointina 20 %
Läsnäolo 20 %
Oppimistehtävä 30 %
Tentti 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.