Olet täällä

Esimies työhyvinvoinnin tekijänä

Esimies työhyvinvoinnin tekijänä

KIRJAPAKETTI

Tunnus: LEA8HA007
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään työhyvinvoinnin johtamisen merkitystä osana yrityksen systeemistä toimintaa ja keskeistä pääomaa. Hän osaa eritellä työntekijän, esimiehen ja työyhteisön työhyvinvointitekijöitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen tuloksentekijänä
•    osaa nähdä työhyvinvoinnin osana sosiaalisesti vastuullista toimintaa
•    ymmärtää, että esimiehen itsetuntemus ja suhde itseen vaikuttavat hänen jaksamiseensa ja johtamisvoimavaroihin
•    ymmärtää, että esimiehen persoonallisuus ja suhde toisiin vaikuttavat koko työyhteisön hyvinvointiin
•    osaa nähdä esimiehen voimavarakeskeisen ajattelun ja tunteiden johtamisen tärkeinä vaikuttamisen muotoina
•    on kehittänyt ymmärrystään vuorovaikutuksellisesta johtamisesta

Sisältö
•    sosiaalinen pääoma hyvinvoinnin perustana työyhteisössä
•    esimiehen psykologinen rooli, ammatti-identiteetti ja johtamistehtävän vaativuus
•    esimiehen itsetuntemus ja persoonallisuuden kehittäminen
•    ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja dialogisuus hyvässä johtamisessa
•    esimiehen oma tarvitsevuus

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Koulutusohjelmakohtaiset 1. ja 2. vuoden opinnot suoritettuina, myös työhyvinvointi sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Jokaisesta kolmesta teoksesta on saatava hyväksyttävä vastaus tentin läpäisemiseksi.
Max. 3x5 pistettä = 15  pistettä

Oppimistavat
Kirjatentti, joka tentitään yleisinä tenttipäivinä.

Vastuuopettaja
Ulla Ijäs, Haaga

Oppimateriaalit
Huom! Kirjallisuus voi vaihtua osaksi lukuvuosittain. Ks. aina ajankohtainen luettelo.

Valitse kolme teosta näistä ja mainitse ne tenttiin ilmoittautuessasi:

Carlsson, M. & Forsell, C. 2017. Esimies ja coaching. Oivaltava coaching johtamisen työkaluna.
Juuti, P. & Salmi, P. 2014. Tunteet ja työ: uupumuksesta iloon.
Järvinen, P. 2011. Esimiestyön vaikeus ja viisaus.
Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi.
Pohjanheimo, E. 2012. Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille.

HUOM!

  1. Ilmoittaudu ko. kirjapakettiin ensin Mynetin HOPSssa (avoinna koko lukuvuoden).
  2. Ilmoittaudu Uusintatenttiin Mynetin kohdassa Uusintatentit – Haaga ko. ilmoittautumisaikoina. Ilmoita valitsemasi kirjat uusintatenttilomakkeella kohdassa Tenttikirjat.