Olet täällä

Henkilöstö- ja johtamisstrategiat

Henkilöstö- ja johtamisstrategiat

KIRJAPAKETTI

Tunnus: LEA8HA006
Laajuus: 3op
Ajoitus: Vapaa, suositus 3. – 4. vuosi
Kieli: Suomi
OPS: Vapaasti valittavat opinnot

  •         Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma
  •         Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma
  •         Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia, mutta se on tarkoitettu pääsääntöisesti opiskelujen loppupuolelle täydentämään jo muuta hankittua aiheen osaamista. Suositellaan erityisesti johtamisen alan opinnäytetyöntekijälle.

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on laajentaa tai syventää näkemystä henkilöstöjohtamisesta ja organisaation johtamisesta valikoidun kirjallisuuden avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittänyt ymmärrystään johtamisesta.

Sisältö
Sisältö vaihtelee valittujen kirjojen osalta.
Vaihtoehtoiset teemat:
•    Eettisyys johtamisessa
•    Henkilöstöjohtamisen nykytila
•    Itseohjautuvuus
•    Oppimisen johtaminen
•    Strateginen johtaminen
•    Suorituksen johtaminen
•    Valta ja johtaminen

Oppimismenetelmät
Opintojakso on mahdollista suorittaa kirjapakettina tenttimällä valinnaiset teokset. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ei ole.

Materiaalit
Kolme teosta esim. seuraavista:
Hakonen, A. & Nylander, M. (toim.) 2015. Palkitseminen ihmisten johtamisessa. PS-kustannus.
Jabe, M. & Kuusela, S. 2013. Hyvä paha valta. Alma Talent Oy
Otala, L. 2018. Ketterä oppiminen: keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Kauppakamaritieto
Salovaara, P. 2018. Riisuttu organisaatio (ladattavissa monikollinen.fi)
Viitala, R. & Järlström, M. (toim.) 2014. Henkilöstöjohtaminen uuden edessä, Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet. Vaasan yliopiston julkaisuja, tutkimuksia 302. (Ladattavissa univaasa.fi)
Viljanen, S. & Juuti, P. (toim.) 2018. Arvovallankumous, Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Edita.

Arviointiperusteet
Kirjallisessa esseevastauksessa

Arvosana 1
Opiskelija hahmottaa pääpiirtein kirjan sisällöt ja ymmärtää pääkäsitteet. Vastaus on hajanainen, tietoja esitellään satunnaisessa järjestyksessä ja pieni osa tiedoista on puutteellisia tai vääriä.

Arvosana 3
Opiskelija on hahmottanut esitetyt kysymykset lukemansa perusteella ja osaa soveltaa joitakin teoksissa esiteltyjä malleja tai ratkaisuja. Vastaus on jäsennelty ja käsittely pysyy asetetun kysymyksen ympärillä.

Arvosana 5
Opiskelija on omaksunut hyvin valitsemiensa teosten sisällön ja soveltaa vastauksissaan luovasti teosten tietoja. Vastaukset sisältävät pohdintaa, eri vaihtoehtojen vertailuja sekä tehtyjen ratkaisujen toimivuuden arviointia. Vastaukset ovat jämäköitä ja hyvin jäsenneltyjä.

Kirjatentti 3x33,3 p = max. 100 p
Jokaisesta (kolmesta) teoksesta on saatava hyväksyttävä vastaus
Tyydyttävä suoritus (arvos. 1) = 50/100 p, hyvä suoritus (arvos. 3) = 70/100 p, kiitettävä (arvos. 5) = 90/100 p.

Vastuuopettaja
Eija Kjelin, Haaga