Olet täällä

Palveluyrityksen kulttuuri

Palveluyrityksen kulttuuri

KIRJAPAKETTI

Tunnus: LEA8HA004
Laajuus: 3 op  
Ajoitus: 3.-4. opintovuosi
Kieli: suomi  
Opintojakson taso: Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelija on suorittanut koulutusohjelmakohtaiset perus- ja ammattiopinnot.

Osaamistavoitteet ja arviointi
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija laajentaa tietämystään organisaatio- ja yrityskulttuurista. Opintojakson suorittaminen tukee opiskelijan yrityskulttuuriin ja/tai muutosprosesseihin kohdistuvaa opinnäytetyöprosessia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on
•    oppinut ymmärtämään kultturieroja, työelämän monikulttuurisuutta ja kehittänyt valmiuttaan toimia tällaisessa toimintaympäristössä
•    muodostanut kuvan elämyksen tai palvelun tuotannon johtamisesta ja organisaatiokulttuurista
•    kehittänyt ymmärrystään kansainvälisyyskehityksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista hotelli-, ravintola- ja matkailualalla
•    saanut yleiskäsityksen yrityskulttuuri-lähestymistavan käytöstä organisaatioiden tutkimisessa ja kehittämisessä

Kirjallisessa vastauksessa (essee) taso arvioidaan:
 
Arvosanan 1
Opiskelija hahmottaa pääpiirtein kirjan sisällöt ja ymmärtää kulttuurien erojen merkitystä. Vastaus hajanainen, tietoja esitellään satunnaisessa järjestyksessä ja pieni osa tiedoista on puutteellisia tai vääriä.

Arvosana 3
Opiskelija on hahmottanut esitetyt kysymykset lukemansa perusteella ja osaa soveltaa joitakin teoksissa esiteltyjä malleja tai ratkaisuja. Vastaus on jäsennelty ja käsittely pysyy asetetun kysymyksen ympärillä.

Arvosana 5
Opiskelija on omaksunut hyvin valitsemiensa teosten sisällön ja soveltaa vastauksissaan luovasti teosten tietoja. Vastaukset sisältävät pohdintaa, eri vaihtoehtojen vertailuja sekä tehtyjen ratkaisujen toimivuuden arviointia. Vastaukset ovat jämäköitä ja hyvin jäsenneltyjä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 – 5 (edellä). Kolmesta teoksesta on saatava kustakin hyväksyttävä vastaus.

Vaihtoehtoiset suoritustavat, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Ei ole, kirjapaketissa tutustutaan tuoreisiin ajatuksiin tutkimuksesta ja käytännöistä.

Työelämäyhteydet
Kirjapaketin teokset perustuvat käytännön työelämän tutkimuksiin ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin.

Kansainvälisyys
Kirjallisuus (oppimateriaalit) on osittain englanninkielistä ja käsittelee kansainvälistä yritystoimintaa.

Oppimistavat
Opintojakso on suoritetaan kirjapakettina tenttimällä valinnaiset teokset (ks. Oppimateriaalit)

Vastuuopettaja
Kari Nurminen, Haaga

Oppimateriaalit
Kirjallisuudessa perehdytään klassisiin näkemyksiin kulttuurin johtamisesta ja tämän päivän tuoreeseen tietoon.
Kolme teosta esim. seuraavista: 1. Tanskanen, R. ja Liiri, T. 2014. Esimies ja ryhmä tekevät tulosta. Menestyminen jatkuvassa muutoksessa. Työturvallisuuskeskus TTK. 2. Hofstede, G. 1993. Kulttuurit ja organisaatiot. Mielen ohjelmointi. WSOY.  3. Honkanen, H. 2005. Muutoksen agentit: muutoksen ohjaaminen ja johtaminen. Suomen psykologiliitto/Edita. 4. Piha, K. 2017. Konflikti päivässä: kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon. Alma Talent. E-aineistona: http://ezproxy.haaga-helia.fi:2048/login?url=https://bisneskirjasto.alma... 5. Schein, E. 2009. Yrityskulttuuri – selviytymisopas: tietoa ja luuloja kulttuurimuutoksesta. Laatukeskus. 6. Schein, E.H. 2009. The Corporate Culture Survival Guide –sense and nonsense about culture change. Jossey-Bass Inc., San Francisco. 7. Hofstede, G. 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind: intercultural coopertation and its importance for survival. McGraw-Hill. 8. Trompenaars, F. and Hampden-Turner C. 2012.  Riding the waves of culture: understanding diversity in global business. Nicholas Brealey, London. 9. Spector, R. & Reeves, B. 2017. The Nordstrom way to customer experience excellence: creating a values-driven service culture. E-book. Available: https://www.ellibslibrary.com/haagahelia/9781119375357

HUOM!

  1. Ilmoittaudu ko. kirjapakettiin ensin Mynetin HOPSssa (avoinna koko lukuvuoden).
  2. Ilmoittaudu Uusintatenttiin Mynetin kohdassa Uusintatentit – Haaga ko. ilmoittautumisaikoina. Ilmoita valitsemasi kirjat uusintatenttilomakkeella kohdassa Tenttikirjat.