Olet täällä

Palvelutiimin johtaminen virtuaaliympäristössä

Palvelutiimin johtaminen virtuaaliympäristössä

Tunnus: LEA8HA002
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3-6. lukukausi (2. tai 3. opintovuosi)
Kieli: Suomi (osa materiaaleista englanniksi)
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija jakson käytyään
•    Ymmärtää yhteisten tavoitteiden, toimintatapojen ja jaetun johtajuuden merkityksen kaikessa tiimitoiminnassa ja kykenee yhteistyöhön virtuaaliympäristössä
•    Tukee tiimiä ja sen tavoitteiden saavuttamista erityisesti kommunikoimalla virtuaaliympäristössä
•    Kykenee edistämään yhteisöllistä oppimista ja tiedon käyttöä tiimissä ja työyhteisössä
•    Ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja työskentelee yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja toimintatapojen mukaisesti
•    Omaksuu aloitteellisen ja kehittävän otteen työhön. Kykenee ratkaisemaan päivittäisiä ongelmia ja tuottamaan tiimin kanssa yhteisiä ratkaisuja laajempiinkin kysymyksiin. Käyttää tavallisimpia ongelmanratkaisumenetelmiä ja kykenee antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta

Sisältö

•    Tiimitoiminta virtuaaliympäristössä: viestintä ja sen haasteet
•    Roolit virtuaalityöskentelyssä
•    Yhteinen päämäärä, yhteiset tavoitteet ja yhteistyön normit (tavoitejohtaminen)
•    Johtajuus, johtajuuden esille tuominen tiimissä
•    Ongelmanratkaisu ja konfliktien käsittely
•    Erilaisuuden (tausta, osaamiset, sukupolvet) edut tiimissä
•    Tiimin jäsenten tukeminen ja motivointi
•    Suoritusten arviointi virtuaaliympäristössä (vertaisarviointi)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Perusopinnot (johtaminen) suoritettuna.

Arviointi
Opintosuoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana1
Tunnistaa tiimin kehitysvaiheet, tiimin jäsenen vastuun ja tiimirooleja sekä jaetun johtamisen merkityksen virtuaaliympäristössä. On aktiivinen viestinnässä ja osoittaa taitoja viestivälineiden käytössä.

Arvosana 3
Osaa soveltaa ongelmanratkaisun yleisimpiä menetelmiä monimuotoisen virtuaalitiimin ongelman ratkaisussa ja tiimityön kehittämisessä. Näyttää vastuutaan tekemällä osuutensa ja tukemalla muun tiimin työskentelyä. Osoittaa ongelmanratkaisukykyä ja taitoa ylittää aika- ja paikkakynnykset.

Arvosana 5
Osaa analysoida tiimityötä ja virtuaaliympäristön erityispiirteitä sekä kasvattaa luottamuksen ilmapiiriä. Osaa arvioida omaa ja toisten osallistujien suoritusta sekä käyttää palautetta kehittymisen välineenä. Osaa esittää kehitysehdotuksia verkossa toimivan tiimin kehittämiseksi.

Työelämäyhteydet
Opintojakson osallistujat voivat toimia omalta työpaikaltaan käsin ja tuoda tiimin käsiteltäväksi päivittäisen toiminnan ongelmia.

Kansainvälisyys
Esimerkkejä kansainvälisistä tiimeistä (alueellinen tai muu maantieteellinen etäisyys). Mahdolliset vierailevat opettajat yhteistyökouluista. Osa materiaaleista englanniksi.

Oppimistavat
Opintojakso toteutetaan Moodle-alustalla. E-tunteja, e-materiaaleja ja verkkokokoontumisia (chat, videokonferenssit). Yksiötyö (testaus) ja ryhmän ongelmanratkaisutehtävä.

Opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a.    Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät
b.    Intensiivitoteutuksena (lähiopetus ja tehtävät verkossa)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi (ei ole osa jakson arvosanan määräytymisessä).

Materiaaleja:
Mukherjee, D., Lahiri, S., Mukherjee, D & Billing, T. 2012. Leading virtual teams: how do social, cognitive, and behavioral capabilities matter? Management Decision Vol. 50 No. 2, 2012 pp. 273-290. (compulsory)
Accessible: http://ezproxy.haaga-helia.fi:2048/login?url= https://haaga-helia.finna.fi/Primo/Search?lookfor=Leading+virtual+teams%... Read 16.2.2017.
Saarinen, J. 2016. Managing global virtual teams. Doctoral thesis, Aalto University. (recommended).
Salla, M. 2013. Leadership in multicultural virtual team environment. Bachelor’s thesis, Haaga-Helia Uas. DP in International Business. Accessible: http://www.theseus.fi/handle/10024/69069
Read: 30.1.2017. (compulsory)
Shuffer, M., Wiese, C., Salas, E. & Burke, S. 2010. Leading One Antother Across Time and Space: Exploring shared Leadership Functions in Virtual Teams. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones Vol. 26, N:o 1, 2010. Pags. 3-17. http://ezproxy.haaga-helia.fi:2048/login?url=https://haaga-helia.finna.f... Read 16.2.2017.

Palaute
Palautetta aikaisemmin toteutetuista Leading teams LEA2RZ001 ja LEA8RZ001 -jaksoista on käytetty kehittämään yhteistyömuotoja verkossa, jakson tehtäviä sekä vertaisarvioinnin menetelmiä.

Vastuuopettaja
Kari Nurminen, Haaga
kari.nurminen@haaga-helia.fi
p. 040 4887 170