Olet täällä

HR työsuhteen asiantuntijana

HR työsuhteen asiantuntijana

Tunnus: LEA4LH102
Laajuus: 10 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen,  HR ja esimiestyö
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

Moduulin kuvaus 

Opiskelija ymmärtää työoikeudellisten normien merkityksen henkilöstöjohtamisessa ja sisäistää keskeisen työoikeudellisen normiston siten, että hän osaa soveltaa säännöksiä henkilöstöjohtamisen tehtävissä ja esimiestyössä. Opiskelija perehtyy myös työaikojen, vuosilomien ja perhevapaiden järjestämistä koskevaan sääntelyyn. Hän osaa vastata yrityksen työturvallisuuden ja työsuojelun asettamista vaatimuksista.

Opiskelija tuntee palkka-asiantuntijuuden keskeiset osa-alueet ja osaa käyttää palkkasovellusta sekä tuntee kokonaispalkitsemisen eri osa-alueet ja sen yhteyden yrityksen strategiaan. Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen yrityksen toiminnassa ja osaa tulkita ja soveltaa jatkuvasti muuttuvia palkanmääritysperusteita. Lisäksi hän tuntee yleisesti työehtosopimusten merkityksen ja tyypilliset sisällöt sekä tuntee palkkahallinnon ulkoistamisprosessin. Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää palkkasovellusta sekä tehdä yleisesti palkanlaskennan päävaiheet.

 

Moduulin osat                  

OSA 1 Esimiehen työoikeus 5 op

OSA 2 Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus 5 op

 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavat edeltävät opinnot: Liiketalouden perusopinnot ja esimiesosaaminen (suun­tau­tu­misopintojen runkomoduuli). Vaihtoehtoisesti opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.  

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osa 1 Esimiehen työoikeus

Osaamistaso 1-2:              

Opiskelija

 • tuntee henkilöstöprosessin tärkeimpien vaiheiden juridista sääntelyä
 • tiedostaa työmarkkinajärjestöjen sopimusten merkityksen työsuhteiden perustana
 • osaa soveltaa työoikeudellista tietämystään yleisimmissä henkilöstöprosessin tilanteissa

Osaamistaso 3-4:              

Opiskelija

 • tuntee henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridista sääntelyä monipuolisesti
 • tuntee työoikeuden kansainvälisiä ulottuvuuksia
 • osaa soveltaa työoikeudellista tietämystään henkilöstöprosesseissa

Osaamistaso 5:                 

Opiskelija

 • pystyy arvioimaan henkilöstöprosessin eri vaihtoehtoja ja perustelee kantansa juridisesti
 • hallitsee henkilöstöprosessien soveltamisen moniulotteisissa työelämän tilanteissa.

 

Osa 2 Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus

 

Osaamistaso 1-2:              

Opiskelija

 • tietää palkitsemisen merkityksen yrityksen toiminnassa ja tuntee palkanlaskennan käsitteet
 • tuntee palkkahallinnon osa-alueet ja osaa laskea palkanlaskennan perustehtäviä
 • osaa etsiä palkanlaskentaan liittyviä tietoja mm. verottajan tiedotteista ja valitsemastaan työehtosopimuksesta.

Osaamistaso 3-4:              

Opiskelija

 • tuntee palkkahallinnon ja sen osa-alueiden merkityksen ja yhteyden yrityksen toimintaan
 • osaa käyttää palkkahallinnon tietojärjestelmää
 • tuntee palkanlaskennassa tarvittavien tietojen merkityksen sekä tuntee jonkin työehtosopimuksen
 • tuntee palkkahallinnon ulkoistamisprosessin keskeisimmät vaiheet.

Osaamistaso 5:                 

Opiskelija

 • osaa palkka-asiantuntijana tulkita ja soveltaa muuttuvia ja uudistuvia palkanmääritysperusteita
 • osaa laskea yrityksen palkkoja palkkahallinnon tietojärjestelmää käyttäen, toimittaa viranomaisille tarvittavat tilitykset, ilmoitukset ja tilastot sekä esittää niiden kehittämistarpeita
 • tuntee hyvin jonkin työehtosopimuksen sisällön ja osaa soveltaa sitä käytännön tilanteissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet           

Opiskelija tutustuu työntekijä- ja työnantajajärjestön toimintaan ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat käytännön ratkaisuihin henkilöstöjohtamisen työkentässä. Opiskelija tutustuu esimerkiksi oman työpaikkansa kautta opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja niiden käytännön sovelluksiin.

Lisäksi opintojaksolla hyödynnetään palkkahallinnon ohjelmistokokonaisuutta yrityslähtöisesti.

 

Kansainvälisyys              

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia.

Kansainvälisyys huomioidaan myös globaalin liiketoimintaan liittyvien muutospaineiden ja kehittämishankkeiden kautta. Lisäksi kansainvälinen näkökulma voidaan huomioida oppimateriaalien ja esimerkkitapausten sekä yritysten vierailijaluentojen avulla.

 

Aikataulu        

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat/Toteutustavat

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus ja aiemmin hankitun osaamisen näyttö.

 

Arviointitavat

 

OSA 1 Esimiehen työoikeus

Juridiikan tentti 60 %

Juridiikan oppimistehtävä/-tehtävät 40 %

 

OSA 2 Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus

Palkanlaskennan tentti ja viikkotehtävät 40 %
Palkitsemisen ja palkkahallinnon ulkoistamiseen liittyvä kirjallinen oppimistehtävä 40 %.
Palkkahallinnon tietojärjestelmän käyttö 20 %.
 

Moduulissa toteutettava oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen.

 

Vastuuopettaja(t)                          

Marjukka Laine
Raija Niemelä
 

Oppimateriaalit                

Bruun, N., von Koskull, A. 2012. Työoikeuden perusteet. Alma Talent. Helsinki.
Hietala, H., Kaivanto, K. 2014. Työaikalaki käytännössä. Alma Talent. Helsinki.
Hietala, H., Kaivanto, K. 2011. Vuosilomalaki käytännössä. Alma Talent. Helsinki.
Saarinen, M. 2015. Työsuhteen pelisäännöt. Alma Talent. Helsinki.
Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen. 2017. Palkkavuosi. Edita.
Mattinen, Parnila, Orlando 2017. Palkanlaskenta käytännönläheisesti. Helsingin Kauppakamari. KauppakamariTieto
Kondelin, A. & Laitinen, M.  & Peltomäki, T. (toim.) 2017. Palkkahallinnon säädökset. Alma Talent.
Hakonen, A. & Nylander, M. (toim.) 2015 Palkitseminen ihmisten johtamisessa. PS-kustannus.
Ylikorkala, A., Hakonen, A., Hakonen, N. & Hulkko-Nyman, K. 2018. Alma Talent.
Muu ohjaajan ilmoittama ja jakama oheismateriaali sekä opintojaksoon liittyvä verkkotieto ja linkit.