Olet täällä

HR kumppanina

HR kumppanina

Tunnus: LEA4LH101
Laajuus: 10 op
Ajoitus: Perusmoduulien suorittamisen jälkeen 
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: HR ja esimies, suuntautumisopinnot 

Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot 

Sisältö 

Opintomoduulin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen keskeisen sisällön, prosessit ja roolit. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää HR-prosesseja ja ymmärtää henkilöstö- johtamisen vaikutukset tulokselliseen liiketoimintaan. Opiskelija osaa tarkastella HR-toimintoja eettisestä näkökulmasta. 

Moduulin osat:  

HR-prosessit 5 op (LEA4LH101A) 

HR työnantajan ja henkilöstön edustajana 5 op (LEA4LH101B) 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Suositeltavat edeltävät opinnot: työyhteisöosaaja, liiketalouden perusopinnot ja esimiesosaaminen, suuntautumisopintojen runkomoduuli. Vaihtoehtoisesti opiskelija muutoin hallitsee näiden opintojen asiat.   

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

HR-prosessit 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

 • tuntee yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit 

 • osaa hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla 

 • tuntee HR-asiantuntijapalveluita 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

 • tunnistaa eri toimijoiden roolit ja niiden merkitykset henkilöstöprosessien toteuttajina 

 • osaa toimia yrityksen keskeisissä HR-prosesseissa 

 • osaa tunnistaa ulkoistamisen tarpeen liittyen keskeisiin HR-prosesseihin ja vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

 • osaa arvioida ja kehittää yrityksen keskeisiä HR-prosesseja 

 • tietää keskeisiä toimijoita ulkoistettujen HR-prosessien osalta ja osaa arvioida HR-toimijoita yrityksen strategiaa vasten 

 

HR työnantajan ja henkilöstön edustajana 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija 

 • osaa hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla 

 • tietää HR:n roolin työnantajan ja henkilöstön edustajana 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija 

 • tietää henkilöstöjohtamisen strategisen merkityksen yrityksen kilpailukyvyn kannalta 

 • osaa linjata HR-strategian tukemaan yrityksen liiketoimintastrategiaa 

 • osaa vastata sisäisten asiakkaiden tarpeisiin 

 • tietää eettisyyden ja vastuullisuuden merkityksen henkilöstöjohtamisessa 

Osaamistaso 5: Opiskelija 

 • arvioida ja kehittää HR-toimintoja vastaamaan yrityksen strategisia linjauksia 

 • osaa ennakoivasti arvioida sisäisten asiakkaiden toimintaa ja tarjota liiketoimintalähtöisiä ratkaisumalleja 

 • osaa ajatella itsenäisesti ja kriittisesti sekä kykenee keskustelemaan asiantuntevasti henkilöstötoiminnoista 

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso AHOT-ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelijan intrasta (MyNet). 

Työelämäyhteydet 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia ja oppimistehtäviä.  

Kansainvälisyys 

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta ja kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista. 

Oppimistavat 

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit   

b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentely verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit 

c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

Moduulin eteneminen: 

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta. 

Arviointitavat  

Kussakin moduulin osassa on kaikki osuudet suoritettava hyväksytysti. Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson lähitapaamisiin ja ryhmätyöskente- lyyn. Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan oma aktiivisuus, oppimistehtävät ja tentti sekä ryhmäarviointi. 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen antaminen. 

- projektityö 30 % 

- tentti 30 % 

- aktiivinen osallistuminen lähitunneille ja niillä tehtävät oppimistehtävät 40 % 

Vastuuopettajat 

Camilla Lammivaara, Marjo-Kaisa Ohlsbom 

Oppimateriaalit  

Viitala, R. 2013 tai ed. painos. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita., Ulrich, D. 2007. Henkilöstöjohtamisella huipulle. Talentum., Truss, C. , Mankin, D. & Keller, C. 2012. Strategic Human Resource Management. Lisäksi opintojakson alussa ilmoitettava ja lähitunneilla jaettava materiaali.