Olet täällä

Käytännön esimiestyö ja työhyvinvoinnin johtaminen

Käytännön esimiestyö ja työhyvinvoinnin johtaminen

Tunnus: LEA4LH008
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HRM:n ja johtamisen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Esimiesosaaminen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda selkeä käsitys esimiestyön kokonaisuudesta ja lisätä ymmärrystä esimiehen rooleista sekä niihin kuuluvista vastuista ja velvoitteista. Taidot toimia erilaisissa esimies – alais – vuorovaikutustilanteissa vahvistuvat.  Tavoitteena on antaa opiskelijalle toimintamalleja ja valmiuksia ratkaista erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Kyky arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja lisääntyy.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan esimiestyötä seuraavista näkökulmista:

  • Esimies strategian jalkauttajana
  • Valmentava esimiestyö (Coaching)
  • Suorituksen johtaminen (Performance management)
  • Ryhmien ja tiimien johtaminen
  • Monimuotoisuuden johtaminen
  • Esimiestyö hajautetuissa organisaatioissa ja monipaikkaisessa työssä
  • Esimies työhyvinvoinnin johtajana
  • Varhaisen puuttumisen ja -tuen mallit ja käytännöt
  • Työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot
  • Omien esimiesominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, oppimistehtävistä, tentistä sekä oman oppimisen arvioinnista. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja käytännön harjoitteisiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Maria Haukka
Marjo-Kaisa Ohlsbom
Juha Sillanpää
Mari Takko

Oppimateriaalit

Erämetsä. 2009. Teoriasta käytäntöön: esimiestyö käytännössä.
Hyppänen, Riitta  2007, Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Edita
Suominen, K., Karkulehto, K., Sipponen, J. & Hämäläinen, V. 2009. Esimies strategiavaikuttajaksi. WSOYpro
Suonsivu, K. 2011. Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista. Unipress

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Tietää esimiehen perustehtävät, roolit ja vastuut. Tietää esimiehen tehtävät ja velvoitteet työhyvinvoinnin johtajana.

Tuntee hyvin esimiestyössä hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Ymmärtää työhyvinvoinnin merkitykset ja vaikutukset

 Tiedostaa johtamiskäyttäytymisen vaikutukset yksilön ja ryhmän ohjaamisessa. Ymmärtää työhyvinvoinnin vaikutukset organisaation toimintaan

 Taidot

Osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä esimiestyön näkökulmasta. Tunnistaa työhyvinvoinnin johtamisessa käytettävät toimintatavat

Osaa soveltaa esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja. Osaa analysoida esimiestyötä, tunnistaa kehittämiskohteita. Osaa pohtia omaa johtajuuttaan suhteessa esimiestyön vaatimuksiin. Osaa arvioida käytettyjä menetelmiä ja toimintatapoja

 Osaa toimia vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti esimiesroolissa. Osaa kehittää esimiestyötä ja ryhmän toimintaa. Osaa kehittää omia esimiestaitojaan ja johtajuuttaan. Osaa arvioida omia esimiestaitojaan työhyvinvoinnin johtamisessa

 Pätevyys

Opiskelija osallistuu opintojaksolla melko vähän ryhmän toimintaan ja oma itsenäinen työpanos on vähäinen. Ymmärtää esimiestyössä  ja työhyvinvoinnin johtamisessa käytettyjen toimintatapojen tärkeyden

Opiskelija osallistuu opintojaksolla hyvin ryhmän toimintaan ja osaa toimia itseohjautuvasti. Osaa soveltaa esimiestyön ja työhyvinvoinnin johtamisen teoriaa käytäntöön

 Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn opintojaksolla. Osoittaa innovatiivisuutta, positiivista asennetta sekä sovittujen aikataulujen erinomaista noudattamista. Osaa kehittää esimiestyössä ja  työhyvinvoinnin johtamisessa käytettyjä menetelmiä

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 40 %
Oppimistehtävät 40 %
Aktiivisuus 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.