Olet täällä

Projektijohtaminen

Projektijohtaminen

Tunnus: LEA4LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HRM:n ja johtamisen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hyödyntää projektijohtamisen hyviä käytäntöjä  organisaation sisäisissä kehittämisprojekteissa tai asiakasprojekteissa. Hän oppii keskeiset projektityön menetelmät, joilla varmistetaan projektin onnistuminen. Opiskelija oppii projektin taloudellisen laskennan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektijohtamisen eri osa-alueita lähinnä yksittäisen projektin näkökulmasta. Opetuksessa lähdetään liikkeelle projektin tavoitteiden asettamisesta. Projektin suunnittelussa käydään läpi olennaiset valmisteluvaiheen tehtävät. Projektin toteutukseen liittyen paneudutaan hyviin projektin johtamisen käytäntöihin sekä riskien hallintaan. Projektin päätösvaiheen tehtävistä käsitellään projektin loppuraportin merkitystä organisaation oppimisen näkökulmasta.

Opintojaksolla käsitellään:

 • Projektit organisaatioiden työvälineinä
 • Yksittäisen projektin tavoitteiden asettaminen ja rajaus. Projektin sidosryhmien tunnistaminen.
 • Projektin osittaminen. Projektin toteuttamisessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen.
 • Projektiorganisaation ja projektin ohjausmallin suunnittelu. Vastuiden ja valtuuksien määrittäminen. Ohjausryhmät, johtoryhmät. Hyvän projektikokouksen malli.
 • Projektin kustannusten (ja tuottojen) arvioinnin menetelmiä.
 • Projektin aikataulutus ja resurssointi. Alihankkijat osana projektia.
 • Projektin riskien kartoitus ja vaikutuksen arviointi. Riskien seuranta.
 • Projektin seuranta ja raportointi.
 • Projektin viestintä
 • Projektin muutosten hallinta
 • Yleinen projektisuunnitelman malli ja sen soveltaminen
 • Projektin suunnittelutyökalun opiskelu (MS-project, Excel)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksolla voidaan hyödyntää PBL-menettelyä.

Vastuuopettaja

Riitta Rautava

Oppimateriaalit

Pelin, R. 2008. Projektihallinnan käsikirja.  5. uudistettu painos.

Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Ymmärtää projektityön luonteen.
Tietää projekti-suunnitelman keskeisen sisällön ja soveltamismahdollisuudet.
Tietää projektin jäsenten ja projektipäällikön tehtävät ja vastuun.
Ymmärtää projektin johtamisen periaatteet ja eri osapuolien roolin ja vastuun merkityksen.
Tietää projektin riskien hallinnan käytännöt.
Tietää projektin raportoinnin ja viestinnän periaatteet.
Ymmärtää muutosjohtamisen ja projektin yhteyden.
Tietää projektin taloudellisen suunnittelun periaatteet.
Tietää monitoimittajaprojektin suunnittelun ja hallinnan periaatteet.
Tietää projektisalkku käsitteen ja käytön periaatteet.
Taidot Osaa suunnitella pienen projektin tehtävät ja aikataulun. Hallitsee projektityön  vaiheistuksen.
Pystyy laatimaan projektisuunnitelman ja organisoimaan tavoitteiden mukaisen projektin.
Pystyy ottamaan käyttöön projektijohtamisen työkaluja ja menetelmiä.
Osaa suunnitella projektin projektihallintatyökalua hyödyntäen ja osaa projektihallinnan hyvät käytännöt.
Osaa kehittää projektihallintamallin tietyn tyyppiseen ympäristöön. 
Osaa tehdä projektin kustannus/hyötylaskelman.
Pätevyys Pystyy toimimaan projektin vastuullisena jäsenenä sekä myös vetämään pieniä projekteja itsenäisesti. Pystyy vetämään organisaation sisäisiä projekteja.
Pystyy käyttämään muutosjohtamisen menetelmiä projektin hallinnassa.
Pystyy toimimaan projektipäällikkönä ja hallinnoimaan projektia hyvien käytänteiden mukaan.
Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan projektin laatua ja riskejä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Suullinen ryhmätentti 30 %
Projektityömalli 70 %

Mikäli opintojaksolla käytetään PBL-menetelmää, käytetään seuraavia arviointiperusteita.
PBL työskentely 20 %
Suullinen ryhmätentti 20 %
Projektityömalli 60 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.