Olet täällä

Operatiivinen johtaminen

Operatiivinen johtaminen

Tunnus:  LEA4LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi 
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HRM:n ja johtamisen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Esimiesosaaminen.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on oppia tunnistamaan yrityksessä käytössä olevat toiminnan johtamisen tavat ja prosessit ja sijoittaa ryhmän ja työntekijän rooli tähän kokonaisuuteen. Tavoitteena on saada valmiuksia työkaluihi, jota käyttään teknis-taloudellisessa toiminnan ohjauksessa ja organisoinnissa.

Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa omaan työhön liittyviä toimintoja erilaisten työkalujen ja prosessien avulla. Lisäksi opiskelija osaa määritellä tavoitteet ja mittarit sekä mitata toiminnan onnistumista mm. tuloskortin avulla. Kehittämisen perustaksi opiskelija kykenee hyödyntämään myös erilaisia analyysejä ja laaturaportteja.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen toimintaan asioiden organisaation johtamisen (management) näkökulmasta.

  • Johtamisjärjestelmät (mm. yrityksen vuosikello, tuloskortti, mittarit)
  • Päätöksentekojärjestelmät (hyvä hallinnointitapa, hyväksymismenettelyt)
  • Resursointi (myynti-, henkilöstö-, tuotanto- ja budjetointi)
  • Riskienhallintamenettelyt
  • Prosessijohtaminen ja laadunvalvonta
  • Verkostoituminen ja kumppaneiden hallinta

Työelämäyhteydet

Opiskelija tutustuu suomalaisten yritysten liiketoiminnan johtamiskäytäntöihin ja hallintomenettelyihin case-esimerkkien ja vierailijaluennoitsijoiden kautta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 tuntia
Itsenäinen työskentely 48 tuntia
Oman oppimisen arviointi 1 tuntia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Niina Jallinoja
Riitta Rautava
Marjo-Kaisa Ohlsblom

Oppimateriaalit

Hokkanen, Strömberg & Santala. 2006. Laatuun Johtaminen.
Laamanen, K. 2007. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona. Laatukeskus.
Leclin, O. 2006.  Laatu yrityksen menetystekijänä. Talentum.
Niemelä, M., Pirker, A. & Westerlund, J. 2008. Strategiasta tuloksiin, tehokas johtamisjärjestlemä. WSOYPro.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Tietää johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät pääpiirteissään
Tietää resursoinnin, riskienhallinnon ja prosessien johtamisen menetelmiä
Ymmärtää verkoistoitumisen ja kumppaneiden hallinnan merkityksen organisaation johtamisessa
Ymmärtää johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät käyttötilanteet ja soveltamisen
Ymmärtää resursoinnin, riskienhallinnon ja prosessien johtamisen ja niiden käyttötilanteet
Tietää verkoistoitumisen ja kumppaneiden hallinnan eri menetelmiä
Ymmärtää johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien linkittymisen liiketoimintastrategiaan
Ymmärtää mm. resursoinnin, riskienhallinnon ja prosessien johtamisen soveltamisen eri liiketoimintastrategioissa
Ymmärtää verkoistoitumisen ja kumppaneiden hallinnan menetelmien soveltamistilanteita
Taidot Tunnistaa erilaisia asioiden johtamisen operatiivisia tilanteita
Pystyy nimeämään asioiden johtamistilanteiden työkaluja ja menetelmiä ja hankkimaan tietoa käytöstä
Hallitsee operatiivisen johtamisen työkalujen käytön annetuissa tilanteissa
Hallitsee asioiden johtamisen keskeiset prosessit ja työkalut
Omaa valmiuden ottaa keskeisiä asioiden johtamisen työkaluja käytäntöön
Tunnistaa omat asioiden johtamisen valmiudet
Hallitsee hyvin asioiden johtamisen keskeiset prosessit ja työkalut
Osaa analysoida itsenäisesti asioiden johtamista ja esittää siihen keskeisiä kehitysehdotuksia
Osaa soveltaa asioiden johtamisen työkaluja käytännössä
Osaa arvioida omia valmiuksiaan ja kehittymispolkuaan
Pätevyys Tuottaa vaaditut suoritteet itsenäisesti, vaatii jonkin verran tukea
Pystyy tiimissä analysoimaan asioiden johtamista
Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan
Osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan
Osaa toimia itsenäisesti
Pystyy noudattamaan sovittuja aikatauluja suurimmalta osalta
Osallistuu erittäin aktiivisesti ryhmän toimintaan
Tukee tarvittaessa muita
Hyvä kyky toimia itsenäisesti
Noudattaa aikatauluja ja sovittuja menettelyjä täsmällisesti

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin 50 %
Oppimistehtävä 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.