Olet täällä

Työhyvinvoinnin johtaminen

Työhyvinvoinnin johtaminen

Tunnus: LEA4LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammatillisesti suuntautuneet opinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HRM:n ja johtamisen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Esimiesosaaminen.

Oppimistavoitteet

Opiskelija

 • osaa toimia esimiehenä työyhteisön työhyvinvointia edistäen.
 • osaa arvioida työhyvinvoinnin toimivuutta ja tunnistaa kehittämisen kohteet.
 • ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen yrityksen kilpailutekijänä ja yrityksen tulokseen vaikuttavana tekijänä.
 • seuraa ja tuntee työhyvinvoinnin johtamisen ajankohtaiset aihealueet.

Sisältö

 • Työhyvinvointi yrityksen kilpailutekijänä
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Palkitseminen
 • Työhyvinvointiongelmat: kiusaaminen, päihdeongelmat ja mielenterveys
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Ikäjohtaminen
 • Työhyvinvointitoiminnan arviointi, mittaaminen ja keinot
 • Työeläkeyhtiöt, Työterveyslaitos, yksityiset toimijat ja liikuntajärjestöt yhteistyössä työhyvinvoinnin johtamisessa

Työelämäyhteydet

Opintojakso toteutetaan työelämälähtöisesti yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Oppiminen tapahtuu luentojen, opetuskeskustelujen, oppimistehtävien, ryhmätöiden muodossa ja yritysten toimintatapoja ja niiden kehittämistarpeita analysoimalla.

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu ja etätehtävät 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Juha Sillanpää
Liisa Aarnio
Maria Haukka

Oppimateriaalit

Aura, O. 2009. Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa.

Harju, K. & Kallasvuo, A. 2007. Esimiehen HUOLTOKIRJA. Edita. Prima Oy. Helsinki.

Mankka, M. 2007. Työrauhan julistus, miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä. Kirjapaja.

Otala, L. & Ahonen, G. 2003. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. WS Bookwell Oy. Porvoo.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Tietää esimiehen tehtävät ja velvoitteet työhyvinvoinnin johtamisen suhteen Ymmärtää työhyvinvoinnin merkitykset ja vaikutukset Ymmärtää työhyvinvoinnin vaikutukset organisaation toimintaan
Taidot Tunnistaa työhyvinvoinnin johtamisessa käytettävät toimintatavat Osaa arvioida käytettyjä menetelmiä ja toimintatapoja Osaa arvioida omia esimiestaitojaan työhyvinvoinnin johtamisessa
Pätevyys Ymmärtää työhyvinvoinnin johtamisessa käytettyjen toimintatapojen tärkeyden Osaa soveltaa työhyvinvoinnin johtamisen teoriaa käytäntöön Osaa kehittää työhyvinvoinnin johtamisessa käytettyjä menetelmiä

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivisuus 50 %
Oppimistehtävät 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.