Olet täällä

Valmennuksen johtaminen ja arviointi

Valmennuksen johtaminen ja arviointi

Tunnus: LEA2SV001

Laajuus: 8 OP

Ajoitus: Lukukaudet 1-4

Kieli: Suomi

Opintojakson taso: Syventävät opinnot  

Opintojakson tyyppi: Pakollinen

 

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on laaja-alainen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Hänellä on valmiudet urheiluorganisaation tulokselliseen johtamiseen ja kyky rakentaa toimivia verkostoja. Opiskelijalla on kyky osaamisen rekrytointiin ja kehittämiseen sekä strategisten suunnitelmien tekemiseen. Hän ymmärtää valintojen tekemisen tärkeyden sekä strategisten tavoitteiden toteutumisen mittaamisen ja arvioinnin merkityksen organisaation kehittämisessä. Opiskelija pystyy siirtämään laatimansa urheiluorganisaation strategian käytännön tekemiseksi.

 

Sisältö:

  • Urheiluorganisaation strateginen suunnittelu ja johtaminen
  • Osaamisen johtaminen
  • Valmennustoiminnan johtaminen
  • Lajin toimintaympäristön kehittäminen

 

Lähtötaso ja yhteys muihin opintojaksoihin: Ei edeltäviä opintoja.

 

Arviointi: Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Ymmärtää oman lajinsa aseman kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Tiedostaa urheiluorganisaation strategisen suunnittelun merkityksen ja pystyy tyydyttävästi johtamaan urheiluorganisaation  valmennusprosessia.

Arvosana 3

Pystyy kehittämään oman lajinsa kansallista asemaa ja laatimaan urheiluorganisaatiolle strategisen suunnitelman. Pystyy hyvin johtamaan valmennusprosessia ja urheiluorganisaation valmennustoimintaa.

Arvosana 5

Pystyy kehittämään oman lajinsa kansallista ja kansainvälistä asemaa sekä laatimaan ja toteuttamaan urheiluorganisaation strategisen suunnitelman. Pystyy tuloksellisesti johtamaan valmennustoimintaa ja urheilun asiantuntijaorganisaatiota. Pystyy luomaan urheiluorganisaation verkostoja ja sidosryhmiä sekä kehittämään toimintaympäristöä.

 

Työelämäyhteistyö: Opiskelija tekee yhteistyötä oman työnantajansa, paikallisten yhteistyökumppaniensa ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

 

Kansainvälisyys: Opintojen aikana opiskelija tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen ja oman toimialueensa kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Oppimistavat: Tämän opintojakson osaamistavoitteet saavutetaan pääsääntöisesti omassa työssä oppimalla ja työelämäprojekteihin tai muihin projekteihin osallistumalla. Muut alla olevat oppimistavat täsmentyvät opintojen edetessä:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 

Vastuuopettajat: Kari Savolainen ja Timo Vuorimaa