Olet täällä

Toimiva strategiatyö

Toimiva strategiatyö

Tunnus: LEA2LS075 
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: 4.-7. lukukausi 
Kieli: suomi 
OPS: Assi 2014 
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Yrityksen perustoimintojen tunteminen. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opiskelija

  • ymmärtää strategian merkityksen organisaation työssä ja liiketoiminnassa 
  • tuntee strategisen johtamisen keskeisiä teorioita ja työvälineitä ja osaa soveltaa niitä käytäntöön 
  • ymmärtää organisaation jäsenten roolia strategiaprosessissa 
  • kykenee toimimaan aktiivisesti organisaation strategiatyössä 
  • osaa käyttää työelämän strategisen johtamisen toiminnallisia, yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä 

Arvosana 1  
Ymmärtää strategiatyön kenttää ja tuntee strategisen johtamisen keskeisiä teorioita ja työvälineitä. 
Tietää organisaation strategiaprosessin vaiheet ja ymmärtää oman roolinsa strategiaprosessissa. 
Kykenee tukemaan johdon strategiatyötä. 
Ymmärtää työelämän toiminnallisten ja yhteisöllisten työskentelymenetelmien merkityksen ja osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa niitä käytäntöä simuloivissa harjoitteissa. 

Arvosana 3 
Ymmärtää organisaation strategiatyötä osana liiketoimintaa ja osaa soveltaa tietoa käytäntöä simuloivissa harjoitteissa. 
Tuntee strategisen johtamisen keskeisiä teorioita ja työvälineitä ja ymmärtää kuinka niitä voidaan hyödyntää strategisen johtamisen tukena. 
Osaa suunnitella ja käyttää työelämän strategisen johtamisen toiminnallisia, yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä strategiatyön fasilitoinnissa ja viestinnässä. 

Arvosana 5 
Ymmärtää teoriassa ja käytännössä organisaation strategiatyötä osana liiketoiminnan kokonaisuutta ja osaa soveltaa tietoa erilaisissa käytäntöä simuloivissa tilanteissa. 
Tuntee strategisen johtamisen keskeisiä teorioita ja työvälineitä ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. 
Osaa suunnitella ja kehittää organisaation strategiatyötä, strategiaviestintää sekä strategisen johtamisen toiminnallisia, yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä. 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Opintojakso on mahdollista korvata näytöllä, joka koostuu reflektio- ja sovellusraportista sekä työnäytteestä ja näiden esittelystä. Opiskelija esittää ehdotuksensa näytöksi kurssikuvauksen ja kirjallisuuden pohjalta ja esittelee sen vastaavalle opettajalle ensivalintaviikolla, jolloin riittävästä näytöstä sovitaan. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Työelämäyhteydet  

Tutustutaan haastattelemalla yritysten strategiaprosesseihin ja tehdään niihin liittyvää kehitystyötä.  

Kansainvälisyys 

Opintojaksolla tutustutaan myös globaalien yritysten strategiatyön erityispiirteisiin. 

Oppimistavat 

Opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI  
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen ja oppimisen reflektointi opintojakson kirjallisuuden ja osaamistavoitteiden mukaisesti TAI  
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) ja oppimisen reflektointi opintojakson kirjallisuuden ja osaamistavoitteiden mukaisesti 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

a. Suullinen, yhteisöllinen näyttö ja workshop-työskentely sekä kirjalliset tuotokset 
b. ja c. Osaamisen reflektointi ja esittely opintojakson tavoitteiden ja kirjallisuuden mukaisesti. 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.  

Vastuuopettaja(t) 

Eija Kärnä, Pasila 

Oppimateriaalit 

Kehusmaa, K. 2010. Strategiatyö - organisaation voimalähde. Edita Prima. 
Kärnä, E. (toim.). 2012. Tehoa ja iloa strategiatyöhön. HAAGA-HELIAn julkaisusarja / Kehittämisraportteja 2/2012. 
Lindroos, J-E. & Lohivesi, K. 2004. Onnistu strategiassa. Wsoy. Juva. 
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. 1998 (tai uudempi): Strategy Safari –Your complete guide through the wilds of strategic management. Prentice Hall.UK. 
Wheelen, T. L. & Hunger, J. D. 2006 (tai uudempi). Strategic management and business policy: concepts and cases /Concepts in Strategic Management and Business Policy, achieving sustainability 2010/ toward global sustainability 2012, Pearson Prentice Hall (useita lähellä toisiaan olevia painoksia, pienin painotuseroin) 

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali