Olet täällä

Hotelli- ja ravintola-alan johdon yrityssimulaatio

Hotelli- ja ravintola-alan johdon yrityssimulaatio

Tunnus: LEA2HR003
Laajuus: 5 op 
Ajoitus:   2.-3. lukuvuosi
Kieli: Suomi
Opintojakson taso: Perusopinnot
Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan
• osaa kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen
• osaa analysoida alueellista toimintaympäristöä, markkinatilannetta ja kykenee reagoimaan muutoksiin
• osaa dynaamisen päätöksenteon, sen vaikutukset ja viestinnän eri sidosryhmille
• hahmottaa liiketoimintaa tukevan tiedonhaun kanavat ja omaa kyvyt hyödyntää virtuaalisten liiketoimintamallien tarjoamat mahdollisuudet 

Sisältö
• Liiketoimintamahdollisuudet muuttuvassa toimintaympäristössä ja yrittäjälle relevantin tiedon haku ja sen hyödyntäminen osana liiketoiminnan suunnittelua
• Liiketoimintasuunnitelman (tuote, markkinointi, laskelmat, henkilöstö, viestintä)  laatiminen ja soveltaminen käytäntöön
• Analysoinnin, suunnittelun, päätöksenteon, toteutuksen, arvioinnin ja korjaavien toimenpiteitten kokonaisprosessin hallinta liiketoiminnassa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opiskelijalla tulee olla perustiedot Hotelli-, ravintola- ja matkailualan yrittäjyydestä.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Tuntee yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvät käsitteet.
Hallitsee ohjattuna kannattavan liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen.
Hallitsee ohjattuna analysoinnin, suunnittelun, päätöksenteon, toteutuksen, arvioinnin ja korjaavien toimenpiteitten kokonaisprosessin.
Ymmärtää virtuaalisten toimintamallien hyödyntämisen tarjoamat mahdollisuudet.
Tunnistaa liiketoiminnan suunnittelun tärkeyden osana yritystoimintaa.

Arvosana 3
Kykenee reflektoimaan oppimaansa.
Kehittää itsenäisesti kannattavaa liiketoimintaa.
Hallitsee analysoinnin, suunnittelun, päätöksenteon, toteutuksen, arvioinnin ja korjaavien toimenpiteitten kokonaisprosessin. 
Osaa hyödyntää erilaisten tarjolla olevien virtuaalisten toimintamallien tarjoamat mahdollisuudet.
Ymmärtää jatkuvan toiminnan suunnittelun ja kehittämisen merkityksen yrityksen menestyksen taustalla.

Arvosana 5
Tuntee eri liiketoimintaympäristöt ja niiden toimintatavat sekä alueellisesti että kansainvälisesti ja osaa analysoida oman liiketoiminnan kehittämistä niiden näkökulmista.
Hallitsee jatkuvan toiminnan suunnittelun ja kehittämisen merkityksen yrityksen menestyksen taustalla.
Pystyy kehittämään liiketoimintaa valikoitujen virtuaalisten toimintamallien avulla.
Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja hallitsee toiminnan suunnittelun ja kehittämisen merkityksen yrityksen menestyksen taustalla.

Työelämäyhteydet
Opintojakso tehdään projektityö asiakasyrityksen toimeksiannosta ja/tai sovelletaan yrityspelissä liiketoiminnan simulointia.

Kansainvälisyys
Liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä arvioidaan myös kansainvälisestä näkökulmasta

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena.
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Pekka Lampi, Haaga
Raimo Pollari, Haaga