Olet täällä

Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen

Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen

Tunnus: LEA2HR002
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: täydentävät opinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa edistää luottamuksen ilmapiiriä ja kehittää palvelukulttuuria
• tulkitsee tiimityön dynamiikkaa, tiimin jäsenten johtajuuden ja roolien kehittymistä sekä osaa toimia monimuotoisessa työympäristössä
• ymmärtää vieraanvaraisuuden ja kokemuksellisuuden yhteydet johtamiseen
• ymmärtää työyhteisön dialogisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin merkityksen liiketoiminnalle
• osaa arvioida esimiehen rooleja ja keinoja muutoksessa johtamisessa

Sisältö

• Yrityskulttuuri ja palvelukulttuuri
• Transformatiivinen johtajuus palvelussa
• Dialogisen kehittämisen periaatteet ja käytäntöjä
• Luottamus, psykologinen ja sosiaalinen pääoma
• Yhteistyö, kohtaamiset ja ryhmäilmiöt
• Arvostava vuorovaikutus ja roolien rakentuminen
• Työhyvinvointi systeemisenä ilmiönä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan suoritettavaksi opintojakson Toiminta projekteissa LEA1HA001 jälkeen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana1
Tunnistaa tiimin kehitysvaiheet, tiimin jäsenen vastuun ja tiimirooleja sekä vieraanvaraisuuden ja kokemuksellisuuden yhteydet johtamiseen. Ymmärtää esimiehen rooleja vuorovaikutuksen ja muutoksen mahdollistajana.

Arvosana 3
Osaa soveltaa tiimityön yleisimpiä menetelmiä monimuotoisen palvelutiimin ongelman ratkaisussa ja tiimityön kehittämisessä. Osaa osoittaa työhyvinvoinnin suoria ja välillisiä vaikutuksia liiketoiminnalle.

Arvosana 5
Osaa analysoida tiimityötä ja palvelukulttuuria sekä arvioida luottamuksen ilmapiiriä. Osaa arvioida arvojen merkitystä palvelun tuottamisessa palvelukulttuurin osana.  Osaa esittää suunnitelman palvelukulttuurin kehittämiseksi.

Työelämäyhteydet
Opintojaksossa työstetään yhteistyökumppanien antamia kehityskohteita ja -aiheita.

Kansainvälisyys
Esimerkkejä kansainvälisistä palveluyrityksistä. Mahdolliset yritysvierailijat ja vierailevat opettajat.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) omassa työympäristössä.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Meri Vehkaperä, Haaga
Kari Nurminen, Haaga