Olet täällä

Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Tunnus: LEA2HA003
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee strategiaprosessin ja osaa analysoida toimintaympäristön muutoksia ja kilpailijoita
• ymmärtää hotelli-, ravintola- ja matkailualan erityispiirteiden vaikutuksen johtamiseen
• tuntee henkilöstöjohtamisen prosessit ja niiden merkityksen suorituskyvyn johtamisessa ja palvelukulttuurin osana
• hahmottaa strategiatyön ja henkilöstöjohtamisen osaksi esimiestyötä
• ymmärtää henkilöstön osallistamisen merkityksen yrityksen johtamisessa 

Sisältö
• Osallistava strategiaprosessi
• Hotelli-, ravintola- ja matkailualan toimintaympäristön analyysit
• Hyvän henkilöstöjohtamisen vaikutukset yrityksen menestykseen
• Rekrytointi ja perehdyttäminen
• Suorituksen johtaminen
• Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
• Työhyvinvoinnin johtaminen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan suoritettavaksi opintojakson Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan palvelukulttuurin johtaminen jälkeen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tietää keskeiset strategiakäsitteet ja strategiaprosessin vaiheet sekä hotelli-, ravintola- ja matkailualan toimintaympäristön erityispiirteet. Tunnistaa henkilöstöjohtamisen tärkeimmät prosessit. Tietää, mitkä ovat lähiesimiehen roolit ja tavoitteet strategiatyössä ja henkilöstöjohtamisessa. Osaa nimetä henkilöstön osallistamisen tapoja ja tilanteita.

Arvosana 3
Opiskelija osaa selittää sekä rationaalisen että osallistavan strategiaprosessin vaiheet ja periaatteet. Osaa soveltaa keskeisiä strategiakäsitteitä ja joitakin analyysimenetelmiä sekä tunnistaa toimintaympäristön trendejä ja muutoksia. Ymmärtää henkilöstön osallistamisen merkityksen strategiatyössä. Osaa selittää henkilöstöjohtamisen yhteyksiä liiketoimintastrategian toteutumiseen. Opiskelija pystyy antamaan kuvaavia esimerkkejä hyvästä henkilöstöjohtamisesta eri HR-prosesseissa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä, arvioida erilaisia strategisia valintoja ja tehdä kehitysehdotuksia yrityksen strategioihin ja niiden toteuttamiseen. Osaa arvioida henkilöstöjohtamisen prosesseja ja käytäntöjä sekä niiden yhteensopivuutta ja tehdä perusteltuja kehitysehdotuksia. Osaa selittää eri näkökulmista käsin, millä edellytyksillä henkilöstöjohtaminen on strategista.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään analyysi- ja kehittämistehtävä yrityksen toimeksiannosta tai itse valitusta yrityksestä.

Kansainvälisyys
Strategiatyötä ja henkilöstöjohtamista tarkastellaan myös kansainvälisten esimerkkien ja hyvien käytäntöjen avulla.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja oppimistehtävä

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)