Olet täällä

Toiminta projekteissa

Toiminta projekteissa

Tunnus: LEA1HA001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. – 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää projektin ja projektijohtamisen keskeiset osa-alueet
• tietää keskeiset projektiohjelmistot ja –menetelmät
• osaa toimia projektissa aikataulun ja muut toimijat huomioiden
• tuntee projektisuunnitelman rakenteen
• osaa arvioida ja ennakoida projektin riskejä

Sisältö

• Projektit liiketoimintamallina
• Projektin tavoitteiden asettaminen ja rajaus
• Projektin ohjaus, seuranta, raportointi
• Sidosryhmäyhteistyö projekteissa
• Projektiorganisaatio: roolit, vastuut, valtuudet
• Yleinen projektisuunnitelman malli ja sen soveltaminen.
• Projektin ositus
• Projektin aikataulutus ja resursointi
• Projektin riskien kartoitus ja riskienhallinnan suunnittelu
• Projektiryhmän jäsen vastuullisena toimijana

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Tietää projektisuunnitelman keskeisen sisällön sekä projektin jäsenten ja projektipäällikön tehtävät ja vastuun. Pystyy toimimaan projektin jäsenenä.

Arvosana 3
Osaa laatia pienelle projektille projektisuunnitelman käyttämällä projektijohtamisen työkaluja ja menetelmiä. Tunnistaa projektin riskejä ja keinoja niiden hallitsemiseksi.

Arvosana 5
Osaa toimia projektiryhmässä tai pienehkössä projektissa itsenäisesti ja vastuullisesti ja hallinnoida projektia omalta osaltaan projektityökaluja hyödyntäen. Pystyy ennakoimaan riskejä ja arvioimaan projektin onnistumista. Osaa hyödyntää projektinhallinnan menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Työelämäyhteydet

Kansainvälisyys

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, tentti ja projektiraportti/suunnitelma päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen ja sen raportointi ja tentti
c. Tentti ja oppimistehtävä (raportti, kohta b)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kari Nurminen, Haaga