Olet täällä

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeus

Opintojakson tunnus: LAW8LH106
Laajuus: 3 op (81 h)
Kieli: suomi
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet -opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavan opintokokonaisuuden.

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan perhe-elämän suhteiden oikeudellisen sääntelyn. Hän oppii ymmärtää puolisoiden ja parisuhdekumppanien taloudelliset suhteet ja niiden merkityksen. Hän oppii ymmärtämään omaisuuden periytymiseen liittyvän normiston ja perimykseen liittyvät elinaikaiset varallisuusoikeudelliset määräämistoimet.

Sisältö

  • Parisuhdeoikeus, kihlaus, avioliiton solmiminen
  • Avioliiton oikeusvaikutukset
  • Avioliiton päättyminen ja sitä seuraavat oikeustoimet
  • Lapsioikeus
  • Lakimääräinen perimys
  • Kuolinpesän oikeustoimet
  • Testamentti

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähi- tai virtuaalitoteutuksena:

a)    Lähiopetus:
Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

b)    Virtuaalitoteutus:
Johdantoluento perintöoikeuteen 3 h
Laajat verkkoharjoitustehtävät, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 77 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppimateriaalit

Kangas, U. Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. 2013. Helsinki.
Suojanen yms. 2016. Lakiopas.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Opiskelija tuntee perhe- ja jäämistöoikeudellisen peruskäsitteistön ja niiden merkityksen oikeussuhteiden osapuolille.

Opiskelijalla on laajempi tuntemus perheoikeuden osapuolille luomiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän tuntee laajemmin jäämistöoikeuden ja testamenttioikeuden perusrakenteet perittävän ja perillisten sekä testamentinsaajan kannalta.

Opiskelijalla on selkeä käsitys perheoikeudesta ja sen päättämistilanteissa vaikuttavista seikoista osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Hän tuntee perhe- ja jäämistöoikeudellisia erityiskysymyksiä ja käsittää niihin liittyviä juridisia ongelmia.

Taidot

Opiskelija osaa käytännön elämässä tunnistaa eri perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyviä juridisia tilanteita ja niiden merkityksiä.

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa yllä mainituista asioista. Hän osaa laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja. Hän tunnistaa eri perhe- ja jäämistöoikeudellisia juridisia konstruktioita ja niiden välisiä keskinäisiä suhteita.

Opiskelija hallitsee perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä ja osaa käytännössä hakea sitä eri lähteistä. Hän osaa laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja. Hän ymmärtää jäämistöoikeudellisia erityiskysymyksiä lesken ja perillisten kannalta sekä hallitsee testamenttioikeuden merkityksen ymmärtäen näiden kokonaisuuksien keskinäiset suhteet.

Pätevyys

Ei arvioida

Ei arvioida

Ei arvioida

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.