Olet täällä

Kauppa- ja sopimusoikeus

Kauppa- ja sopimusoikeus

Tunnus:  LAW8LH101
Laajuus: 5op 
Ajoitus: 3.-7. lukukausi 
Kieli: suomi  
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Sisältö

Opiskelija perehtyy liikekaupan sopimuksiin ja kaupan toteutumiseen liittyviin juridisiin säännöksiin, riskeihin ja ongelmiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opiskelija tutustuu erilaisiin sopimustyyppeihin ja perehtyy sopimussisältöön vaikuttaviin seikkoihin.  Opiskelija tutustuu myös kansainvälisten sopimusten ja kaupan erityiskysymyksiin sekä sopimusriitojen ratkaisuun.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Opiskelija on suorittanut Moduuli 1 tai vastaavat Juridiikan perusopinnot

 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelijalla on peruskäsitys liikekaupan sopimuskokonaisuudesta sisältäen myös sopimusriskien tunnistamisen ja hallinnan.  Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia sopimuksia, joissa yleisimmät sopimuksiin liittyvät riskit on otettu huomioon. Opiskelija löytää lukemistaan sopimuksista keskeisimmät ongelmakohdat.

Osaamistaso 3-4:  Opiskelijalla on hyvä perusvalmius ja kyky hahmottaa sekä arvioida erilaisten sopimuskokonaisuuksien merkitystä liikekaupassa ja erityisesti niihin liittyvien riskien osalta. Opiskelija osaa laatia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa keskeiset sopimusriskit on otettu huomioon. Opiskelija osaa analysoida sopimuksia ja niiden merkitystä sopijapuolten kannalta.

Osaamistaso 5:  Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky hahmottaa, tulkita ja arvioida laajoja sopimuskokonaisuuksia erityisesti liikekaupassa. Opiskelijalla on hyvä käsitys sopimusoikeudellisista riskeistä ja niiden hallitsemisesta. Opiskelija osaa laatia jäsenneltyjä sopimuksia, joissa sopimusriskit on otettu kattavasti huomioon. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita sopimuksia. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).  

 

Työelämäyhteydet 

Opintojaksolla käsitellään käytännön liikekauppaan liittyviä oikeustapauksia.

 

Kansainvälisyys

Kurssilla käsitellään sekä kansallisen että kansainvälisen kaupan kysymyksiä. 
  

  

Oppimistavat

a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, case-analyysit ja itsenäinen työskentely sekä tentit

b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, case-analyysejä verkossa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit

c. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, case-analyysejä verkossa, sekä tentit

d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). 

 

 

 Arviointitavat

Tentti, oppimistehtävät 
 

 
Vastuuopettaja(t) 
 

 Harri Malkki, Satu Pitkänen

 

 

Oppimateriaalit

Saarnilehto, A. 2009 (tai uudempi). Sopimusoikeuden perusteet. Talentum media Oy. Helsinki. Jaakkola, T. & Sorsa, K. 2005 (tai uudempi). Liiketoiminnan sopimukset. Edita Prima Oy. Helsinki.
Haapio, Lintumaa, Järvinen & ym. 2005 (tai uudempi). Yritysten sopimus- ja vastuuketjut - Sopimusten hallinta käytännössä. Tietosanoma Oy. Helsinki. (lisämateriaali kiinnostuneille)
Sandvik. B.& Sisula-Tulokas.L. Kansainvälinen kauppalaki. 2013. Kauppakamari. Helsinki

Pitkänen, S. Johdatus kansainväliseen kauppaoikeuteen. 2018. Tulostettavissa Moodlesta.