Olet täällä

Pankki- ja rahoitusalan oikeus

Pankki- ja rahoitusalan oikeus

Tunnus: LAW8LH006
Laajuus: 6 op (162 tuntia vastaava työmäärä)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: osa Liiketalouden polkuopintoja; Pankkipolku

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan tulee olla suorittanut opintojaksot Juridiikan perusteet (LAW1H001) ja Yritysjuridiikka (LAW2LH001).

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu monipuolinen kokonaiskuva pankki- ja rahoitusalaa koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta. Lisäksi opiskelija ymmärtää muun lainsäädännön yhteydet ja merkityksen pankkitoiminnan kannalta. Opiskelija ymmärtää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön aiheuttamat velvoitteet pankkitoiminnalle.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Pankkitoiminnan yleinen sääntely
 • Pankkien vakavaraisuus
 • Pankkisalaisuus
 • Eri yhteisömuodot pankin asiakkaana
 • Edunvalvottavat ja kuolinpesät pankin asiakkaana
 • Tilijuridiikka
 • Sijoitustuotteisiin ja -palveihin liittyvä juridiikka
 • Luotonantoon liittyvä juridiikka
 • Vakuusjuridiikka
 • Maksukyvyttömyys ja perintä
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskeva lainsäädäntö

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Lähiopetus 64h
 • Itsenäinen opiskelu 97 h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Harri Malkki

Oppimateriaalit

Opintojaksolla luettava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson aikana. Lisäksi tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (40 % tavoitteesta)

3 (70 % tavoitteesta)

5 (90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee pankkitoimintaan liittyvän normiston perustasoisesti.

Opiskelija tuntee yksityiskohtaisemmin ja monipuolisemmin pankki- ja rahoitusalaa koskevaa normistoa.

Opiskelijalla on selkeä ja kattava käsitys pankki- ja rahoitusalaa koskevasta sääntelystä sekä taustalla vaikuttavasta seuraamus­järjestelmästä.

Taidot

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa pankki- ja rahoitusalaa koskevista normeista ja ohjeista. Hän tunnistaa ja osaa ratkaista perustason juridiset ongelmat.

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeuden­alasta laajemmin. Hän osaa käytännössä operoida tämän tiedon avulla.

Opiskelija osaa käytännön työtehtävissään itsenäisesti hakea tietoja ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita. Opiskelija osaa ratkaista pankkitoimintaan liittyvät yleisimmät juridiset ongelmat.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti, oppimistehtävät ja osallistumisaktiivisuus. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.