Olet täällä

Luotto-oikeus

Luotto-oikeus

Tunnus: LAW8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet –opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavan opintokokonaisuuden.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija velkojan ja velallisen väliseen oikeussuhteeseen.Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • ymmärtää eri velkakirjalajit ja velkakirjojen vaihdantaan liittyvät juridiset ongelmat.
  • tuntee eri takausmuodot, takaukseen liittyvät vastuut sekä useampien takaajien keskinäisen oikeussuhteen merkityksen.
  • tunnistaa erilaiset esinevakuudet ja ymmärtää niiden merkityksen velan vakuutena.
  • osaa velan perintään ja vakuuden realisointiin liittyvät juridiset toimenpiteet.

Sisältö

  • Velkasuhde, useampien velallisten asema
  • Velkakirjaoikeus ja velkakirjalain suojamuodot
  • Korkosääntely
  • Henkilövakuudet
  • Esinevakuudet
  • Velan perintä ja vakuuden realisointi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Yhteysopettajat

Christina Karlia-Palomäki
Harri Malkki

Oppimateriaalit

Aurejärvi - Hemmo: Luotto-oikeuden perusteet.
Suojanen yms.: Opi oikeutta II, Jyväskylä 2009.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelija tuntee velkasuhteen sekä henkilö- ja esinevakuuksien perusjuridiikan. Opiskelija käsittää velkasuhteen laajemmin ja osaa yhdistää takauksen ja eri esinevakuudet velkasuhteeseen. Opiskelija tuntee yksityiskohtaisesti velkasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä omaa selkeän kokonaiskäsityksen henkilö- ja esinevakuuksien yksityiskohtaisista ominaispiirteistä.
Taidot Opiskelija osaa tunnistaa velkasuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät yleisimmät vakuusmuodot. Opiskelija osaa hakea juridista tietoa yllä mainituista asioista. Hän ymmärtää yllä mainittujen eri oikeudenalojen yhteyksiä ja osaa operoida saamansa tiedon avulla. Opiskelija kykenee soveltamaan yllä mainittuja luotto-oikeuteen liittyviä tietoja käytännön työtehtävissään. Hän tuntee eri rahoitusvaihtoehdot yksityiskohtaisesti ja osaa yhdistää nämä tehtäviinsä.
Pätevyys Ei arvioida Ei arvioida Ei arvioida

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Osallistumisaktiivisuus voidaan ottaa huomioon korottavana tekijänä.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.