Olet täällä

Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeus

Tunnus: LAW8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavan  opintokokonaisuuden.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää immateriaalioikeuksien markkinointi- ja kilpailuoikeudellisen merkityksen elinkeinoelämälle, oppii itse hyödyntämään yksinoikeuksia ja välttämään loukkaamasta muiden suojattuja oikeuksia.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa tunnistaa ja hakea eri tilanteisiin soveltuvan immateriaalioikeussuojan
 • tuntee pääpiirteittäin immateriaalioikeuksiin kuuluvat yksinoikeudet, niiden saamisen edellytykset ja suojaavat ominaisuudet
 • osaa hallinnoida ja hyödyntää yksinoikeuksia
 • tuntee yksinoikeusloukkauksien seuraamukset

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

 • Tekijänoikeuden perusteet
 • Oikeus patenttiin ja hyödyllisyysmalliin
 • Oikeus tavaramerkkiin
 • Mallisuoja
 • Toiminimisuoja
 • Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
 • Kansainväliset kysymykset
 • Lisenssikysymykset

Kansainvälisyys

Opintojaksolla perehdytään immateriaalioikeuksien kansainväliseen ulottuvuuteen ja sitä säänteleviin sopimuksiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kurssi toteutetaan verkossa Moodle -oppimisympäristössä.

Kurssi koostuu viikkotehtävistä, lisenssisopimustehtävästä ja ajankohtaisreferaatista. Kurssin suoritetaan itsenäisellä työskentelyllä ja osallistumalla keskustelufoorumiin. Kurssin päätteeksi suoritetaan tentti verkkoympäristössä.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Vastuuopettaja

Christina Karlia-Palomäki

Oppimateriaalit

Haarmann P-L. 2006. Immateriaalioikeus. Talentum.
Kurssin sisältöön liittyvä lainsäädäntö
Muu ohjaajan ilmoittama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelijalla on peruskäsitys eri immateriaalioikeuksista, niiden antamasta yksinoikeussuojasta ja niiden hakuprosessista. Opiskelija tuntee immateriaalioikeudet, ymmärtää niiden merkityksen ja tuntee keskeisiltä osiltaan niiden hakuprosessin.  Hänellä on peruskäsitys immateriaalioikeuksien kansainvälisestä ulottuvuudesta ja yksinoikeusloukkausten seuraamuksista. Opiskelijalla on selkeä käsitys eri immateriaalioikeuksista, niiden merkityksestä elinkeinotoiminnassa ja niiden antamasta suojasta.  Hän ymmärtää myös immateriaalioikeuksien kansainvälisen ulottuvuuden. Opiskelija tuntee sekä kotimaisen että kansainvälisen immateriaalioikeussuojan hakuprosessin.  Hän myös tuntee
yksinoikeusloukkauksien seuraamukset.
Taidot Opiskelija pystyy hankkimaan immateriaalioikeussuojan tavanomaisissa tilanteissa. Opiskelija osaa valita sopivan immateriaalioikeussuojan ja hakea sitä.  Hän kykenee hallinnoimaan yksinoikeussuojaa. Opiskelija tunnistaa eri tilanteisiin parhaiten sopivan immateriaalioikeussuojan ja osaa hakea sitä.  Opiskelija osaa hallinnoida ja hyödyntää immateriaalioikeuksia.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Opintojakson läpäiseminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta sekä tentin että oppimistehtävien osalta.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.