Olet täällä

Asunto- ja kiinteistöjuridiikka

Asunto- ja kiinteistöjuridiikka

Tunnus: LAW8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet -opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavan  opintokokonaisuuden.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija asuntomarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn sekä tunnistamaan asunto-osakkeen ja kiinteistön hankintaan ja luovuttamiseen liittyvät oikeussuhteet ja sääntelyn.  Opiskelija tunnistaa vuokrasuhteen osapuolten velvoitteet ja oikeudet. Opiskelija ymmärtää asunto-osakkeen ja kiinteistön myös vakuuselementtinä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään uuden ja vanhan asunnon hankinta, kiinteistön kauppa ja siihen liittyvät kirjaamis- ja rekisteröintimenettelyt, päätöksenteko, velvollisuudet ja vaikuttaminen asunto-osakeyhtiössä, vuokraoikeuden periaatteet ja erityissääntely sekä kiinteistövälitystoiminnan vastuukysymyksiä ja asumisen rahoituksen muotoja.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

  • Vuokraoikeus
  • Kiinteistövälitys ja välittäjän toiminta
  • Asunto-osakkeiden kauppa ja RS-järjestelmä
  • Asumisoikeusasunnot ja osaomistusasunnot
  • Kiinteistön kauppa ja kirjaamis- ja rekisteröintimenettelyt
  • Vaikuttaminen asunto-osakeyhtiössä
  • Vakuuselementit

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään laajoja harjoitustehtäviä, joiden suorittaminen voi edellyttää työelämäyhteyksien hyödyntämistä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksolla painotetaan laajahkojen käytännön juridiikkaan kytkeytyvien harjoitustehtävien avulla tapahtuvan itsenäisen työskentelyn merkitystä oppimisessa. Lähiopetuksen avulla pureudutaan aihepiirin lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön.

Yhteyshenkilö

Marjukka Laine

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Asunto- ja kiinteistöjuridiikkaan liittyvä lainsäädäntö

Suositeltavaa luettavaa:

Kasso, M. 2005. Asunto- ja kiinteistökauppa. 4.uud.painos. Talentum. Helsinki.
Halila, H ja Hemmo, M. 2008. Sopimustyypit. 2. uudistettu painos. Talentum. Helsinki.
Saarinlehto, A. Vuokraoikeus. 2006. WSOYpro. Helsinki.
Keskitalo, P. 2007. Käytetyn asunnon kauppa. Edita. Helsinki.
Nevala, T. Asuntokauppalaki. 2005. Talentum. Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelijalla on perus- käsitys asunto- ja kiinteistöjuridiikan käsitteistä, vuokrasopimuksen ja asunto-osakkeiden kaupan peruselementeistä sekä sopimusten osapuolten oikeudellisesta asemasta. Opiskelijalla on hyvä perusvalmius ja kyky hahmottaa ja arvioida asunto- ja kiinteistökaupan ja asunnon vuokrauksen sopimuskokonaisuuksia ja niihin liittyviä riskejä ja hänellä on peruskäsitys kiinteistövälityksestä ja välittäjän toiminnasta ja sekä vakuusjärjestelmästä ja kiinteistön kirjaamis- ja rekisteröintimenettelystä. Opiskelijalla on selkeä käsitys asunto- ja kiinteistöjuridiikasta. Hän hallitsee oikeusalan lainsäädäntöä siten, että hän tiedostaa, miten sitä käytetään eri yhteyksissä ja on sisäistänyt sopimusosapuolten oikeudet ja velvoitteet.
Taidot Opiskelija osaa käytännössä laatia vuokrasopimuksen ja asunto-kauppasopimuksen. Opiskelija osaa laatia asunto- ja kiinteistökauppaan sekä asunnon vuokrauksen liittyviä sopimuksia sekä osaa laatia kiinteistön kirjaamis- ja rekisteröintijärjestelmään liittyviä hakemusasiakirjoja. Opiskelija kykenee soveltamaan asuntojen  ja kiinteistöjen hallintaan ja luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntöä vakuuselementteineen tradenomin erilaisissa käytännön työtehtävissä.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Laajat harjoitustehtävät 100 %
Aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvosanaa korottavasti.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.