Olet täällä

Syventävä yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet

Syventävä yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet

Tunnus: LAW5LH003
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Juridiikan perusteet ja Yritysjuridiikka tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintokokonaisuudet. Opintojakso on osa Juridiikan C-moduulia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käytännössä soveltaa keskeistä yritys- ja yhteisölainsäädäntö, tarkastelukohteena ovat erityisesti pienet ja kesksuuret yritykset
  • ymmärtää yritysjärjestelyihin, yritystoiminnan muutoksiin ja yrityskauppoihin liittyvien tapahtumien oikeudellisen merkityksen ja vaikutukset.

Sisältö

  • Yritys- ja yhteisöoikeuden perusteiden kertaus
  • Henkilöyrityksen yritysmuodon muuttaminen ja yrityksen lopettaminen
  • Osakeyhtiön perustaminen, osakassopimukset, toimielimet, vastuusuhteet, Corporate Governance
  • Vahingonkorvaussäännökset,  rahoitus, varojen jakaminen, oikeustoimet lähipiirin kanssa, omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen, yhtiömuodon muuttaminen, yritystoiminnan lopettaminen
  • Sukupolvenvaihdos, yrityskauppa ja muut keskeiset yritysjärjestelyt
  • Osakkeiden vaihdanta; vähemmistöosakkeiden hankkiminen ja lunastaminen; sisäpiirisäännökset ja arvopaperimarkkinarikokset
  • Osuuskunta
  • Ulosotto, yrityssaneeraus, konkurssi, liiketoimintakielto

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 60 h
Itsenäinen opiskelu 101 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opetuksessa ja opiskelussa painottuvat ongelmakeskeisyys sekä pohtimalla ja tekemällä oppiminen.

Vastuuopettajat

Christina Karlia-Palomäki
Harri Malkki

Oppimateriaalit

Opettajan erikseen ilmoittama oppimateriaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelija tietää periaatetasolla eri yritysmuotojen lainsäädäntöön perustuvat ominaisluonteet ja niiden keskinäiset erot. Opiskelija tietää yritysmuotojen yleissäädösten lisäksi osakeyhtiölain käytännön kannalta keskeisimpien säännösten sisällön. Opiskelija tuntee syvällisesti ja laaja-alaisesti elinkeino- ja yhtiöoikeuden sekä niihin läheisesti liittyvien säädösten keskeiset sisällöt ja myös keskeisimmät yritysjärjestelyjä koskevat säännökset.
Taidot Opiskelija osaa käytännössä hoitaa yrityksen perustamis-toimet sekä yritysmuotojen muutosten edellyttämät toimet. ja osaa laatia tavan-omaisimmat, yritys-toiminnassa edellytettävät oikeudelliset asiakirjat. Opiskelija osaa hoitaa rutiininomaiset yrityk-sen perustamistoimet ja yritysmuodon muutostoimet sekä yrityksen lopettamis-toimet ja osaa soveltaa laaja-alaisesti osake-yhtiölain perustamis-asiakirjoja koskevia säännöksiä. Opiskelija kykenee soveltamaan käytän-töön keskeisimpiä elinkeino- ja yhtiö-oikeuden lakeja sekä niihin läheisesti liittyviä säädöksiä, myös arvopapereita koskevia ohjeita, määräyksiä ja säädöksiä.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oppimistehtävien suorittaminen sekä muu vastaava aktiivisuus ja opiskeluun sitoutuminen antavat lisäpisteitä tenttiin.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.