Olet täällä

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Tunnus: LAW5LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet -opintojakson ja Yritysjuridiikka -opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintokokonaisuudet. Ei sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. Opintojakso on osa juridiikan C-ASOA.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida sopimus- ja muita liiketoimia kilpailuoikeudellisista näkökulmista
 • ymmärtää kilpailuoikeuden merkityksen yritysten keskinäisen kilpailun sääntelemisen merkityksen asiakkaiden, yritysten, markkinoinnin ja yhteiskunnan näkökulmasta.
 • (ymmärtää määräävää markkina-asemaa koskevat erityisvelvoitteet pois).
 • tuntee julkisia hankintoja koskevat pääperiaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

 • Hyvä liiketapa kilpailijasuhteissa, corporate governance
 • Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset
 • Kartellit, markkinoiden jakaminen
 • Jakelusopimukset, alihankinnat (vertikaalinen näkökulma)
 • Määräävä markkina-asema ja erityisvelvoitteet
 • Yrityskauppavalvonnan periaatteet
 • Hankintojen julkinen kilpailuttaminen, tarjousmenettely
 • Kilpailuviranomaisten toiminta

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan kilpailulainsäädäntöä kansallisesti, Euroopan unionin näkökulmasta sekä kansainvälisesti. Kurssilla on sanastoa rinnakkain englanniksi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Satu Pitkänen
Christina Karlia-Palomäki

Oppimateriaalit

Aalto-Setälä & Aine &Lehto ym. 2008. Kilpailulait ja laki julkisista hankinnoista. Tietosanoma Oy.
Kuusniemi-Laine & Takala. 2008. Julkiset hankinnat käsikirja. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelijalla on peruskäsitys kilpailuoikeuden eri relaatioista kuten horisontaalinen ja vertikaalinen taso, ml. määräävän markkina-aseman erityispiirteet. Opiskelija ymmärtää fuusiokontrolliasetuksen raamit suhteessa yrityskauppatilanteisiin. Opiskelija ymmärtää kilpailuoikeuden näkökulman ja rajoitukset liiketoiminnan kannalta. Opiskelija ymmärtää peruskäsitteet julkisten hankintojen osalta. Opiskelijalla on perusvalmius arvioida erilaisten kilpailutilanteiden vaikutuksia sekä horisontaaliselta että vertikaaliselta tasolta. Opiskelija ymmärtää miten fuusiokontrolliasetus vaikuttaa yrityskauppatilanteisiin ja niiden toteutuksiin. Opiskelijalla on perustiedot dominanssin ja siihen liittyvän markkinamäärityksen osalta. Opiskelija osaa julkisten hankintojen erityspiirteet liiketoiminnan kannalta Opiskelijalla on selkeä käsitys ja kyky arvioida erilaisia kilpailuoikeudellisia tilanteita ja relaatioita käytännön liike-elämässä globaalilla tasolla. Opiskelija pystyy hahmottamaan kilpailuoikeudelliset riskit ja hallitsemaan niitä. Opiskelija ymmärtää julkisten hankintojen menettelyn ja pystyy hallitsemaan tarjouspyyntö/tarjous/
sopimusketjun.
 
Taidot Opiskelija osaa erottaa eri kilpailijasuhteet mukaan lukien niihin liittyvät tietojen vaihdon ongelmat käytännön liike-elämässä ja eri tilanteissa. Opiskelija ymmärtää ja hahmottaa jakelusopimusten ehtoja. Opiskelija osaa arvioida erilaisia kilpailijasuhteita ja määräävän markkina-aseman vaikutuksia liiketoiminnan tilanteisiin ennakoivasti. Opiskelija pystyy hahmottamaan ja laatimaan erimerkiksi erilaisia jakelusopimuksia. Opiskelijalla on perustaidot arvioida mahdollista yrityskauppailmoitusta. Opiskelija osaa laatia taidokkaasti erilaisia jakelusopimuksia. Opiskelija osaa arvioida ja hallita riskinäkökulmasta erilaisia kilpailijasuhteita ja määräävän markkina-aseman vaikutuksia liiketoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida/laskea  liikevaihtojen ylittymisen yrityskauppatilanteessa.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.