Olet täällä

Esimiehen työoikeus

Esimiehen työoikeus

Tunnus: LAW4LH004
Laajuus: 6 op. (162 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B1-moduulia Esimiesosaaminen.
Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet, Yritysjuridiikka ja Menestyvä työyhteisö –opintojaksot tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työoikeudellisten normien merkityksen henkilöstöjohtamisessa ja sisäistää keskeiset työoikeudellisen normiston siten, että hän osaa soveltaa säännöksiä henkilöstöjohtamisen tehtävissä ja esimiestyössä.
Opiskelija on omaksunut myös työaikojen, vuosilomien ja perhevapaiden järjestämistä koskevan keskeisen lainsäädännön. Hän osaa vastata yrityksen työturvallisuuden ja työsuojelun asettamista vaatimuksista. Opiskelija tuntee palkkauksen eri muotoja ja sovellettavissa olevia palkitsemistapoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa työoikeuden osana henkilöstöjohtamisen muita osa-alueita ja henkilöstöprosessin eri vaiheita rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen
  • ymmärtää työoikeudellisten normien hierarkian ja etusijajärjestyksen
  • ymmärtää työmarkkinajärjestöjen ja niiden toimielinten roolin ja tehtävät työoikeudellisessa sopimuskentässä
  • osaa soveltaa työoikeudellista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia henkilöstöjohtamisen eri tilanteissa
  • tunnistaa erityyppisiä työsuhteita ja niiden eroja
  • tunnistaa työnantajan ja työntekijän välisen sopimusvapauden rajat.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään keskeistä työlainsäädäntöä HR-ammattilaisen näkökulmasta.

• työntekijän rekrytointi, työsopimuksen laatiminen, työsuhteen ehtojen muuttaminen
• työsuhteen päättämisen eri tilanteet ja niiden toteuttaminen
• työsopimuslainsäädännön keskeinen sisältö
• työehtosopimusjärjestelmä ja sen merkitys, työmarkkinajärjestöjen rooli
• työnantajan yhteistoimintavelvoitteet
• ulkomaantyö ja ulkomaalainen työntekijä
• työnantajan velvoitteet työturvallisuudesta huolehtimiseksi
• työntekijöiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
• työntekijän yksityisyyden suoja
• työaika- ja vuosilomajärjestelmä, perhevapaat
• palkkaus- ja palkitsemismuodot
• työvoiman vuokraus.

Työelämäyhteydet

Opiskelija tutustuu työntekijä-/työnantajajärjestön toimintaan ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat käytännön ratkaisuihin henkilöstöjohtamisen työkentässä.
Opiskelija tutustuu esimerkiksi oman työpaikkansa kautta opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja niiden käytännön sovelluksiin.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään monikulttuurisuutta työpaikoilla juridisesta näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijan työmäärä yhteensä 162 h, josta oman oppimisen arviointi 1 h, lähiopetusta enintään 64 h ja muu osa itsenäistä opiskelua.
Opintojaksolla painotetaan sekä teoria- että käytännön osaamista. Opiskelijat perehtyvät kirjallisuuteen sekä tekevät oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätöinä.
Oppimismenetelmänä voidaan käyttää myös tutkivaa oppimista ja PBL-menetelmää. Oppiminen tapahtuu luentojen, keskustelujen, oppimistehtävien ja ryhmätöiden kautta sekä oikeuskäytäntöä analysoimalla.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Marjukka Laine

Oppimateriaalit

Bruun, N., von Koskull, A.,2012. Työoikeuden perusteet. Talentum. Helsinki
Hietala, H., Kaivanto, K. 2008. Työaikalaki käytännössä. Talentum. Helsinki.
Hietala, H., Kaivanto, K. 2011. Vuosilomalaki käytännössä. Talentum. Helsinki.
Saarinen, M. 2011 tai 2012. Työsuhteen pelisäännöt. Talentum. Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelijalla on peruskäsitys henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridisesta sääntelystä sekä yhteistoiminnallisuuden juridisista vaatimuksista.

Opiskelijalla on hyvä käsitys henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridisesta sääntelystä sekä yhteistoiminnallisuuden juridisista vaatimuksista.

Opiskelijalla on hyvä käsitys henkilöstöprosessin eri vaiheiden juridisesta sääntelystä sekä yhteistoiminnallisuuden juridisista vaatimuksista. Hän  pystyy arvioimaan henkilöstöprosessien eri vaihtoehtoja juridisesti.

Taidot

Opiskelija osaa soveltaa työoikeudellista tietämystään yleisimmissä henkilöstöprosessin tilanteissa.

Opiskelija osaa soveltaa työoikeudellista tietämystään henkilöstöprosesseissa.

Opiskelija osaa taidokkaasti soveltaa työoikeudellista tietämystään henkilöstöprosesseissa.

Pätevyys

Ei arvioida.

Ei arvioida.

Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

entti/tentit ja harjoitustyö/-t. Ilmoitetaan tarkemmin kunkin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.