Olet täällä

Juridiikkaa pienyrittäjille

Juridiikkaa pienyrittäjille

Tunnus: LAW4LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: yrittäjyyden suuntautumisopinnoissa pakollinen B-moduuli/ muissa opinnoissa
vapaavalintainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet -opintojakson ja Yritysjuridiikka-opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintokokonaisuudet. Opiskelijalta edellytetään joko liikeidea tai innostusta yrittäjyyteen.

Opintojakso kuuluu yrittäjyyden suuntautumisopintojen B-moduuliin.  Opiskelija voi opiskella samanaikaisesti esihautomotasoisessa opetuksessa, esim. liiketalouden yrittäjyyden A-moduulissa tai Haaga-Helian Start up -schoolissa. Opintojakso soveltuu vapaavalintaisena hyvin pienyrityksen juridiikasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojaksoa ei voi suorittaa, jos on suorittanut Syventävän yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan tietämystä yrittäjyyteen liittyvistä oikeudellisista vastuista ja mahdollisuuksista.

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita siten, että tukevat opiskelijoiden liikeideoita

 • oppii yrityksen lakisääteiset perustamistoimet
 • oppii toimimaan yrityksen edustajana ja tekemään lainmukaisia yritysmuodon muuttamiseen, yrityksen rahoitusjärjestelyyn, voiton jakoon ja toiminnan lopettamiseen liittyviä päätöksiä
 • kehittää taitojaan laatia omaan alkavaan yritykseensä soveltuvia osakas-, toimitusjohtaja- ja työsopimuksia ja liiketoiminnassa käytettäviä vakio- tai muita vastaavia sopimuksia.

Opiskelijalle kehittyy näkemys siitä, missä tilanteissa hänen tulisi pyytää oikeudellisiin kysymyksiin apua asiantuntijoilta.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat

 • Yrityksen perustamistoimet
 • Yrityksen toimielinten vastuiden ja tehtävien jako
 • Yritysmuodon muuttaminen
 • Rahoitus ja varojen jakaminen
 • Yritystoiminnan lopettaminen, konkurssi ja yrityssaneeraus
 • Sopimusneuvottelut, sopimuksen sitovuus, vakiosopimukset
 • Erityissopimuksia, kuten osakassopimus, työsopimus, kumppanuussopimus
 • Sopimusosapuolten velvoitteet ja sanktiot, erityisesti kauppasopimuksissa
 • Sopimusriskien tunnistaminen ja hallinta, asiakasrekisterit.

Työelämäyhteydet

Opiskelija hankkii tietoja erityisesti omaa toimialaansa vastaavan yrityksen toiminnasta työelämässä.
Opiskelijoilla voi olla myös jo oma rekisteröity yritys.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso toteutetaan käytännönläheisesti ottaen erityisesti huomioon opiskelijoiden mahdollisesti suunnitteluvaiheessa olevien yritysten erityiset ja/tai yhteiset tiedontarpeet.

Opintojaksolla teoria ja käytännön harjoitukset etenevät rinnakkain siten, että yrityksen perustamiseen, yritysmuodon muuttamiseen, rahoitukseen, varojen jakoon ja toiminnan lopettamiseen liittyvät prosessit sekä vakiosopimukset ja muut tavanomaiset sopimukset käydään läpi projektiluonteisesti joko tiimeissä tai yksilötyönä ja tuotoksena syntyy keskeisistä opittavista asioista oppimiskansio.  Opintojakson painopiste on osakeyhtiömuotoisen yrityksen toiminnassa.

Vastuuopettajat

Marjukka Laine
Heidi Théman

Oppimateriaalit

Suojanen, K., Savolainen, M & Sirainen,A.2006. Opi yhtiöoikeutta lisää.4.painos. KS-Kustannus. Helsinki.
Jaakkola,T. ja Sorsa,K.2005.Liiketoiminnan sopimukset. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama tai jakama materiaali.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.