Olet täällä

Myynnin ja markkinoinnin juridiikka

Myynnin ja markkinoinnin juridiikka

Tunnus: LAW4LH002

Laajuus 3 op (81 h)

Ajoitus: 4.-6. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa Ammattimainen myyntityö B-ASOA)

Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut juridiikan pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Ammattimainen myyntityö.

Oppimistavoitteet

Keskeisenä lähtökohtana on markkinoijan ja myyjän toiminta ja asema liiketoiminnassa. Opiskelija oppii hahmottamaan markkinointiin ja mainontaan liittyviä juridisia ongelmia sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajille suunnatussa markkinoinnissa. Opiskelija ymmärtää liike- ja kuluttajakaupan erityispiirteitä sekä niihin liittyviä vastuita ja velvoitteita myyjän näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

  • Markkinoinnin ja myynnin oikeudellinen viitekehys
  • Markkinoinnin juridinen näkökulma
  • Kuluttajansuoja
  • Velvoitteet ja vastuut, yritystuotevastuuriski
  • Sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
  • Myynnin eettiset periaatteet, liikesalaisuudet
  • Asiakas- ja henkilörekistereiden tietosuoja sekä rekisteritietojen hyödyntäminen

Kansainvälisyys

Opintojaksolla kansainvälinen näkökulma tulee esiin sopimusten erityispiirteiden kautta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus (luennot, case-harjoitukset) enintään 32 h
Itsenäinen työskentely
Opiskelijan kokonaistyömäärä 81 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Sanna Saarnia

Oppimateriaalit (tenttiin tuleva materiaali tarkennetaan vielä tunnilla)

Jaakkola, T. & Sorsa, K. 2005. Liiketoiminnan sopimukset. 1. painos. Edita Prima Oy. Helsinki

Saarnilehto, A. 2009. Sopimusoikeuden perusteet. 7. painos. Talentum media Oy. Helsinki

Koivumäki  E. – Häkkänen P. Markkinointijuridiikka 2010. Kauppakamari  2011 (tai uudempi)

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama tai jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelijalla on käsitys markkinointia koskevien säännösten keskeisistä pääosista ja hän hallitsee perustiedot myynnin ja markkinoinnin juridisesta sääntelystä.

 Opiskelijalla on käsitys eri markkinointitapoja koskevista tärkeimmistä juridisista vaatimuksista ja mainonnan päärajoituksista.

 Opiskelijalla on selkeä käsitys markkinointia ja myyntiä koskevista oleellisimmista säännöksistä. Hän ymmärtää myös eettisten kysymysten merkityksen markkinoinnissa.

 Taidot

 Opiskelija selkeän ja yksinkertaisen perusmainonnan suunnittelussa huomioida lainsäädännön asettamat rajat

 Opiskelija osaa mainonnan suunnittelussa tunnistaa tavallisimmat lainvastaiset mainonnan, markkinoinnin ja hinnoittelun menetelmät.

 Opiskelija osaa sujuvasti mainonnan ja markkinoinnin suunnittelussa huomioida lain asettamat rajoitukset sekä suunnitella hinnoittelu ja alennuskampanjoiden merkinnät lainvaatimusten mukaisesti.

 Pätevyys

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja oppimistehtävät. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.