Olet täällä

Mainos- ja viestintäalan juridiikka

Mainos- ja viestintäalan juridiikka

Tunnus: LAW3LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4.-6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot: Juridiikan perusteet LAW1LH001 ja Yritysjuridiikka LAW2LH001 tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintojaksot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Viestinnän strateginen suunnittelu.

Oppimistavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään mainonnan kansainvälisiä sääntöjä ja alan toimintaperiaatteita omassa toiminnassaan. Hän perehtyy olennaisiin mainosväline-, tuote-, ja kohderyhmäkohtaisiin erityissääntöihin ja osaa soveltaa mainonnan sääntöjä erilaisissa käyttöyhteyksissä. Opiskelija hahmottaa kansainvälisesti toimivan yrityksen viestinnän eri kohderyhmät ja syventää osaamistaan viestintää ohjaavien ylikansallisten sääntöjen alueella. Opiskelija tuntee työnantajan sisäiset ja ulkoiset viestintävelvoitteet, mukaan lukien viestinnän muutos- ja poikkeustilanteet.

Sisältö

  • Mainonnan etiikka ja kansainväliset toimintaperiaatteet
  • Mainosvälinettä, erityistuotetta ja eri kohderyhmiä koskevat säännöt
  • Vastuusuhteet mainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Osakas- ja omistajaviestinnän periaatteet (Corporate Governance)
  • Työnantajan viestintänormit, YT-tiedottaminen
  • Tekijänoikeuden ulottuvuudet
  • Yksityisyyden suoja
  • Sananvapaus ja sen rajoitukset
  • Valvonta ja seuraamukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Mäkinen, P. & Paloranta,P. & Pokela, H. & Vuori, K. 2006. Markkinaoikeuden perusteet. 2.uudistettu painos. Talentum. Helsinki.

Vuortama, T. & Kerosuo, L. 2004. Viestinnän lait ja säännöt. 6.uudistettu painos. Mäkelä. Karkkila.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelijalla on käsitys mainonnan peruskäsitteistä ja säännöistä sekä yritysviestinnän perussisällöistä.

 Opiskelija tuntee laajemmin mainonnan sääntelyn ja sen taustalla olevat valvontamekanismit. Hän tuntee yritysviestinnän eri elementtejä yrityksen tiedonantovelvollisuuksien kautta.

 Opiskelijalla on selkeä ja kattava kuva mainonnan sääntelystä ja sen erityistilanteista. Hän ymmärtää mainonnan taustalla olevat instituutiot ja niiden toimivallan eri tilanteissa. Hänellä on selkeä kuva tiedonantovelvollisuuksien eri elementeistä ja niiden merkityksestä yritysviestinnän kannalta.

 Taidot

 Opiskelija osaa hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä mainonnan- ja yritysviestinnän perustilanteissa.

Opiskelija ymmärtää mainonnan eri tilanteita ja osaa käytännössä tunnistaa niihin liittyviä juridisia ongelmia. Samoin hän ymmärtää yritysviestinnän eri elementit ja niihin liittyvät oikeudelliset velvollisuudet.

 Opiskelija osaa soveltaa mainonnan sääntelyä käytännön tehtävissään myös oikeudenalan erityistilanteissa. Hän ymmärtää ja osaa hakea yritysviestintään liittyvää oikeaa tietoa eri lähteistä ja tiedostaa sen merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa.

 Pätevyys

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

 Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja oppimistehtävät. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.