Olet täällä

Arvopaperimarkkinoiden sääntely

Arvopaperimarkkinoiden sääntely

Tunnus: LAW2LK002

Laajuus: 3 op (81 h)

Ajoitus: 2. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Lähtötasona Juridiikan perusteet (LAW1LK001) ja mielellään myös Yritys ja rahoitusoikeus (LAW2LK001).

 

Oppimistavoitteet

 

Opiskelija oppii tuntemaan keskeisen arvopaperimarkkinoita ja finanssipalvelujen tarjoamista koskevan sääntelyn ja sen asettamat velvollisuudet sekä liikkeeseenlaskijoille että sijoituspalvelujen tarjoajille. Opiskelija oppii tuntemaan myös markkinoiden väärinkäyttöä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön ja sen asettamat velvoitteet. Opiskelija saa käsityksen myös arvopaperimarkkinoiden ja finanssipalvelujen tarjoamisen valvonnasta ja seuraamusjärjestelmästä.

 

Sisältö

 • Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus
 • Arvopaperien tarjoaminen ja listaaminen
 • Julkinen ostotarjous
 • Välittäjän rooli ja vastuu
 • Markkinoiden väärinkäyttö ja sisäpiirisääntely
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • Seuraamusjärjestelmä ja valvonta
 • Arvopaperien markkinointi

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Lähiopetus 32h
 • Itsenäinen opiskelu 48h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

 

Vastuuopettaja

Harri Malkki

 

Oppimateriaalit

J. Häyrynen ja V. Kajala: Uusi arvopaperimarkkinalaki (2013) opintojakson toteutussuunnitelmassa ilmoitettavin osin sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

 

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden perussäännöt ja oikeudenalan keskeiset toimijat.

Opiskelija tuntee yksityiskohtaisemmin tiedottamiseen, arvopaperien markkinointiin ja sisäpiiritietoon liittyviä säännöksiä.

Opiskelijalla on selkeä ja kattava käsitys arvopaperi­markkinoista, sen sääntelystä ja keskeisistä toimijoista sekä taustalla vaikuttavasta seuraamus­järjestelmästä.

Taidot

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa arvopaperimarkkinoista sekä tunnistaa alan toimijat sekä yleisimmät juridiset ongelmat.

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa oikeuden­alasta laajemmin Finanssivalvonnan ja pörssin ohjeiden kautta. Hän osaa käytännössä operoida tämän tiedon avulla.

Opiskelija osaa käytännön tehtävissään hakea ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita arvopaperien markkinoinnin, tiedonantovelvollisuuksien, sisäpiirirekisterien ja sisäpiirintiedon väärinkäytön kannalta.

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

 

Tentti ja oppimistehtävät. Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.