Olet täällä

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikka

Tunnus: LAW2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: pakolliset ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Juridiikan perusteet tai vastaavan opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnan eri vaihtoehdoista ja vastuista sekä käytännön liiketoiminnan edellyttämä kyky juridisen tiedon itsenäiseen soveltamiseen.  Hänelle kehittyy kyky hallita markkinoinnin ja kilpailusuhteiden oikeudelliset rajat ja hahmottaa liiketoimintaan liittyvät sopimukset ja muut oikeustoimet eri relaatioissa.

Sisältö

  • Elinkeinon harjoittamisen ja yhtiöoikeuden perusteet
  • Kilpailuoikeuden perusperiaatteet
  • Immateriaalioikeuden perusteet
  • Velat ja vakuudet, saatavien perintä

Kansainvälisyys

Kansainvälinen näkökulma tulee opintojaksolla esille soveltuvin osin, esimerkiksi kilpailunrajoitusten osalta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähiopetus- tai virtuaalitoteutuksena:

a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus ja tentti 32 h
Case- ja muita oppimistehtäviä, itseohjautuvaa opiskelua 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

b) Virtuaalitoteutus:
Johdatus, lähitapaaminen 2 h
Tentti 2 h
Verkkoharjoitustehtävät, osallistuminen keskustelufoorumiin, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 76 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen AHOT

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa pääsääntöisesti näyttökokeella tai vaihtoehtoisella suoritustavalla, jolla opiskelija voi riittävästi osoittaa, että hänellä on vaadittu tieto, taito ja pätevyys opintojakson oppimistavoitteiden ja sisällön osalta. Opiskelijan tulee osoittaa vastuuopettajalle ennen näyttökokeeseen ilmoittautumista / suoritustavan määrittämistä, missä ja miten hän on mahdollisesti saavuttanut opintojaksolla vaadittavan tavoite- ja sisältötason (yksityiskohtainen portfolio ilmoittautumisen liitteenä eritellen opintojakson sisältöalueet).

Vastuuopettajat

Heidi Théman
Satu Pitkänen
Christina Karlia-Palomäki

Oppimateriaalit

Kyläkallio, K. 2013. Yritysjuridiikka. Porvoo.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee yhtiö- ja kilpailuoikeuteen sekä velkasuhteisiin ja vakuuksiin liittyvät tavallisimmat peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää opintojakson aihepiiriin liittyvät keskeisimmät oikeussäännökset, niiden väliset yhteydet ja niiden vaikutuksen liiketoimintaan. Opiskelijalla on selkeä käsitys opintojakson aihepiiriin liittyvästä liiketoiminnan lainsäädännöstä. Hän hallitsee useita eri tilanteisiin soveltuvia toimintavaihtoehtoja ymmärtäen niiden vaikutukset liiketoimintaan.
Taidot Opiskelija osaa tehdä liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia päätöksiä opintojakson aihealueiden puitteissa ja laatia tavallisimpia liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hakea tietoa opintojaksolla käsitellyistä aihealueista sekä myös käytännössä operoida saamansa tiedon avulla erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan liiketoimintaan liittyvää lainsäädäntöä opintojakson aihealueiden puitteissa tradenomin erilaisissa käytännön työtehtävissä.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.