Olet täällä

Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka

Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan juridiikka

Tunnus: LAW1RH001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi tai 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa suunnitella ja laatia yhteistyösopimukset sekä arvioida sopimusriskejä
• hallitsee hotelli- ja ravintolaliiketoimintaan liittyvät säännöstöt
• ymmärtää yritysjohdon velvoitteet ja vastuut
• hallitsee johdon työoikeudelliset velvoitteet ja osaa tehdä työsopimuksen
• hallitsee tietosuojan periaatteet

Sisältö
• Hotelli- ja ravintola-alan sopimussuunnittelu ja sopimusten hallinta
• Yhteistyösopimukset
• Yrityksen vastuut ja päätöksenteko
• Kuluttaja- ja liikekaupan erityispiirteet
• Työsopimus, sen ehdot ja niiden merkitys, ja siihen liittyvät työnantajavelvoitteet kuten palkat, TYEL, vuosilomat, perhevapaat, sairaslomat, työsuhteen päättämistoimenpiteet jne
• Työaikasuojelu ja työsuojelu
• Lakisääteiset työnantajavelvoitteet

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei ole

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tunnistaa kuluttaja- ja liikekaupan juridiset erityispiirteet sekä työnantajan lakisääteiset velvollisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia oikeustoimia. Opiskelija tuntee auttavasti juridisen tiedonhankinnan periaatteet.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee hotelli- ja ravintolaliiketoimintaan liittyvän säännöstön ja osaa perustella tekemänsä valinnat. Opiskelija tuntee työnantajavelvoitteet ja osaa tehdä työsopimuksen. Opiskelija hallitsee pääpiirteissään juridisen tiedonhankinnan periaatteet.

Arvosana 5
Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa alan lainsäädäntöä ja kehittää työskentelyään. Opiskelija pystyy itsenäisesti käyttämään juridisen tiedonhankinnan välineitä ja arvioimaan liiketoimiin liittyviä sopimusriskejä.

Työelämäyhteydet
Vierailevia luennoitsijoita saatavuuden mukaan.

Kansainvälisyys
Eurooppaoikeuden vaikutus ja juridiikan kansainvälistyminen ovat läpikäyviä teemoja opintojaksossa.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät sekä tentti päivä- tai monimuotototeutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Janne Jokinen, Haaga