Olet täällä

Työsuhdejuridiikka

Työsuhdejuridiikka

Tunnus: LAW1LK002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi / englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Juridiikan perusteet (LAW1LK001)

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy työsuhdetta koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön työntekijän näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää tämän normiston.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa työoikeuden osana työtehtäviään. Hän osaa soveltaa työoikeutta ja työehtosopimuksia tavanomaisissa työssä ilmenevissä tilanteissa sekä tuntee myös henkilöstöjohtamisen eettisen lähestymistavan.

Opiskelija tuntee tilanteet, joista työnantaja/työntekijä voivat sopia.

Opiskelija on opintojakson suoritettuaan omaksunut työoikeuden keskeiset kysymykset vaiheittain ts. rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen. Opiskelija kykenee myös soveltamaan tietojaan omalla ammattialueellaan ja tarvittaessa myös kansainvälisesti. Hän kykenee ottamaan huomioon yksityisyyden suojan ja sen asettamat lainsäädännölliset vaatimukset kaikissa eri tilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään keskeinen työlainsäädäntö yhteydessä rahoitusalaan.

Käsiteltävät asiat ovat

  • Työsopimuslain keskeinen sisältö koskien rekrytointia, työsopimuksen laatimista jne.
  • Juridisten toimien sitovuus
  • Eettisyys työelämässä
  • Yhteistoiminnallisuus ja rahoitusalan työehtosopimuksen soveltaminen
  • Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely
  • Työskentely kansainvälisissä työtehtävissä

Työelämäyhteydet

Opiskelija tutustuu työntekijä-/työnantajajärjestötoimintaan ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat käytännön ratkaisuihin työelämässä. Opiskelija tutustuu työoikeuden kansainvälisiin järjestöihin.

Oppimateriaali

Hietala, H. Kahri, T. Kairinen, M, Kaivanto, K: Työsopimuslaki käytännössä. 2008. Talentum. Helsinki.

Hietala, H, Kaivanto, K: Työaikalaki käytännössä. 2008. Talentum. Helsinki

Kuikko, T., Posio, A.: Työturvallisuus ja sen valvonta 2006. Talentum. Helsinki

Nyblin, K.: Työelämän sähköposti. 2009. Talentum. Helsinki

Puntari, I, Roos, S.: Numeroita ja ihmisiä. YT-neuvottelut, irtisanotut ja työyhteisön tulevaisuus. 2007. Talentum. Helsinki

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Christina Karlia-Palomäki

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee työoikeuden peruskäsitteistön ja työsopimuslain keskeisimmät sisällöt.

Opiskelija tuntee työsopimuslain ohella muita työoikeuteen liittyviä säädönkokonaisuuksia. Hänellä on käsitys työoikeudessa noudatettavista menettelyistä ja työnantajan sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista niissä.

Opiskelijalla on selkeä käsitys suomalaisesta työoikeudesta. Hän ymmärtää siihen liittyvän lainsäädännön siten, että hän tiedostaa miten käyttää sitä eri yhteyksissä. Hän tuntee työoikeuden juridisia erityistilanteita esimerkiksi lomauttamisen ja työsuhteen perusteettoman päättämisen osalta.

Taidot

Opiskelija osaa hakea juridista tietoa työoikeuden alalta ja tunnistaa keskeiset työantajan ja työntekijän velvollisuudet työsuhteessa. Hän tunnistaa alansa työehtosopimuksen.

Opiskelija ymmärtää yllä mainittujen, eri työoikeuteen vaikuttavien säädöskokonaisuuksien merkityksen ja suhteen. Hän osaa hakea ja tulkita oman alansa työehtosopimusta.

Opiskelija osaa käytännön työelämässä hakea tarvittavat juridiset tiedot, kykenee havaitsemaan työoikeuteen liittyviä ongelmatilanteita ja ratkaisemaan niitä. Hän tuntee alansa työehtosopimuksen ja siihen liittyvät keskeiset juridiset sisällöt käytännön elämänsä kannalta.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppiminen arvioidaan tentillä, oppimistehtävillä ja osallistumisaktiivisuudella. Näiden arvioinnin painotukset ilmoitetaan tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.