Olet täällä

Mentorointi ja Job Shadowing

Mentorointi ja Job Shadowing

Tunnus: JSU8HH100A
Laajuus: 5 op
Ajoitus: HOPS:n mukaan
Kieli: suomi
OPS: kaikki koulutusohjelmat
Opintojakson taso: perus- tai ammattiopinnot HOPS:n mukaan
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijan suomen kielen taito on vähintään tasolla B1 Eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla. Tämä opintojakso on osa Juurru Suomeen (JSU8HH100) -opintokokonaisuutta

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta, joista opiskelija voi valita toisen tai molemmat. Osat ovat Mentorointi ja Job Shadowing.

Mentorointi on luottamuksellinen ja tavoitteellinen vuorovaikutussuhde työelämäedustajan kanssa. Sen tavoite on ammatillisen kasvun ja kehittymisen tuki, yhdessä oppiminen ja työhön liittyvien kokemusten jakaminen. Mentorointi-osiossa opiskelija saa mentorin ja työskentelee hänen kanssaan sovitulla tavalla. Jokaisella mentoroitava-mentoriparilla on yksilölliset tavoitteet ja lähtökohtana on mentoroitavan tarpeet.

Job shadowing on työn varjostamisen menetelmä. Job shadowing-osiossa opiskelija seuraa ja havainnoi työpaikan työntekijää ja hänen toimintaansa. Opiskelija pääsee seuraamaan oman ja kiinnostavan ammattialan työtä itselle uudessa työympäristössä. Opiskelija raportoi eri tavoin havainnoistaan opettajalle ja muille opiskelijoille.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1: Opiskelija

 • osaa kuvailla suomeksi omia ominaisuuksiaan ymmärrettävästi.
 • osaa viestiä ja kontaktoida ohjatusti työelämäedustajan ja opettajan kanssa
 • tutustuu työpaikkoihin ja työtehtäviin havainnoinnin avulla
 • raportoi ohjatusti ja valmistautuu jonkin verran tapaamisiin
 • tunnistaa erilaisia käyttäytymistyylejä opinnoissa ja työelämässä

Osaamistaso 3: Opiskelija

 • osaa kuvailla suomeksi omia ominaisuuksiaan hyvin
 • osaa viestiä ja kontaktoida aktiivisesti työelämäedustajan ja opettajan kanssa
 • osaa hyvin kuvailla suomeksi omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan työelämää varten
 • tunnistaa ja osaa hyödyntää tietoa työrooleista ja erilaisista käyttäytymistyyleistä opinnoissa ja työelämässä
 • raportoi ohjeiden mukaan ja valmistautuu tapaamisiin hyvin

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa kuvailla suomeksi omia ominaisuuksiaan ja tarpeitaan erinomaisesti
 • osaa viestiä ja kontaktoida aktiivisesti ja monin eri tavoin työelämäedustajan ja opettajan kanssa
 • osaa erinomaisesti kuvailla suomeksi omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan työelämää varten
 • Hahmottaa erilaiset työroolit ja käyttäytymistyylit opinnoissa ja työelämässä kokonaisvaltaisesti
 • raportoi ohjeiden mukaan itsenäisesti ja täsmällisesti sekä valmistautuu tapaamisiin erittäin hyvin

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla työskennellään läheisessä yhteistyössä työelämäedustajien kanssa. Opintojakso sisältää vierailuja työpaikalle ja työelämävierailijoita.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Oppimistavat

Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät / verkko + töiden purku ja esittely.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)

Päivi Käri-Zein