Olet täällä

Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen

Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen

Tunnus: ICT2TA011
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edellytyksinä Tietotekniset välineet (TOO1TA001) ja Viestintä- ja esiintymistaito (COM1TA001).

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet itsenäisesti toteutettavien tutkimusprosessien (selvitys- ja ratkaisuhankkeiden) läpiviemiseen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen jäsennellyn tutkimusraportin muodossa.
Opintojakso antaa valmiuksia opinnäytetyön tekemiseen. Opintojaksolla opiskelija perehtyy tietotekniikan kouluttamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Opiskelija harjoittelee käytännössä tietotekniikan oppituntien pitämistä.

Kouluttamisen suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa tyypillisiä yrityksen sisäisiä IT-alan koulutuksia
 • pitää esityksen tutkimastaan aiheesta
 • opastaa käyttäjiä tietoteknisissä tilanteissa
 • käyttää koulutuksessaan hyväksi perinteisiä ja teknologia-avusteisia opetusvälineitä.

Sisältö

Opiskelija paneutuu harjoitustyössään yhteen tietotekniikan aihealueeseen ja laatii valitsemastaan aiheesta suomenkielisen tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelman laajuus on noin 10-15 sivua. Opiskelija hankkii tutkielmaansa liittyvän lähdeaineiston, laatii työstään aihe-ehdotuksen ja tutustuu aiheeseen sekä laatii aihe-ehdotuksen mukaisen tutkimussuunnitelman. Osan kirjallisista lähteistä tulee olla englanninkielisiä, osan tietoverkoista saatavaa aineistoa.

IT-koulutuksesta käsitellään alan haasteet ja erityispiirteet, ja niiden vaikutukset koulutussuunnitteluun. Opiskelija tutustuu tiettyyn kohderyhmään pitämänsä harjoitusoppitunnin avulla ja oppii ihmissuhdetaitojen merkityksen kouluttajan työssä. Opiskelija saa valmiuksia toimia IT-kouluttajana ja ymmärtää minkälaisia tehtäviä koulutus sisältää. Koulutukseen liittyvästä viestinnästä opiskelija saa valmiudet viestiä tehokkaasti ja tiedostaa minkälaisia tehtäviä hyvän koulutuksen toteuttaminen edellyttää. Opiskelija saa valmiudet tuottaa koulutusviestintää ja oppimateriaalia, myös pedagogiset tavoitteet huomioonottaen. Pidettävän harjoitusoppitunnin kautta opiskelija tottuu neuvovaan ja opastavaan rooliin. Opetusteknologian hallinta ja kurssin läpivieminen arviointiin asti tulevat tutuksi viestinnän osiossa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • luennot, itsenäinen työskentely ja palaute toteutuskohtaisen aikataulun mukaisesti.
 • opintojakso toteutetaan osin verkossa. Verkossa tapahtuvaan opetukseen saadaan ohjausta ja opitaan yhteisöllisen oppimisen merkitys. Opetusjärjestelmien eri ominaisuuksien tehokäyttö tulee tutuksi ja siellä ohjattu opetus, yhteisöllinen oppiminen sekä opetusjärjestelmiin tutustuminen.
 • oman oppimisen arviointi 1 h

Työelämäyhteydet

Koulutus pidetään työelämäympäristössä, ja käytetyt esimerkit ovat käytännön työelämätilanteista.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielisiä lähteitä, ja opiskelija voi pitää koulutuksen englanniksi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Selvitys (AHOT)
Korkea-asteen oppilaitoksessa suoritettu vastaava tieteellisen kirjoittamisen opintosuoritus katsotaan tietoteknisen selvityshankkeen suorittamiseksi. Opiskelija osoittaa suorituksensa opintojakson alussa kurssiosan vastuuopettajalle.
Kouluttaminen (AHOT)
Opiskelija laatii koulutussuunnitelman ja koulutusraportin nykyisessä tai aikaisemmassa työssään pitämästään koulutuksesta. Koulutuksen tulee liittyä tietotekniikan alaan. Tarkemmat ohjeet ovat saatavissa kurssiosan vastuuopettajalta.

Vastuuopettajat

Immo Hahtola, Malmi
Niina Kinnunen, Malmi
Pekka Käyhkö, Malmi
Taru Parikka, Malmi

Oppimateriaalit

 • Luennot
 • HAAGA-HELIAn raportointiohje
 • Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki, kustannusosakeyhtiö Tammi
 • Verkkomateriaali ja tutkimusaiheen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit

Arviointiperusteet

Selvitys

 • Aihe-ehdotus, tutkimussuunnitelma ja sen esittäminen sekä vertaisarviointi.

Ydinosaamiset

1

3

5

aihe

nimeää

osaa rajata

perustelee

tietoperusta ja lähdeviittaukset

osaa kirjoittaa jonkin verran jotakin tekstiä tietoperustaan

kirjoittaa hyvää tietoperustatekstiä ja sitä on riittävän laajasti

teksti on monipuolista ja se muodostaa kokonaisuuden

tutkimuskysymykset

nimeää

muotoilee hyvin

muotoilee hyvin suhteessa tietoperustaan

lähteet

nimeää joitakin lähteitä

nimeää hyviä lähteitä

nimeää monipuolisesti hyviä lähteitä

menetelmä

nimeää

valitsee hyvin ja kuvaa

perustelee

Kouluttaminen

 • Koulutussuunnitelma ja koulutusraportti. Kouluttaja kerää koulutettavilta palauteen ja raportoi saamastaan palautteesta koulutusraportissa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.