Olet täällä

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Tunnus: ICT2TA007
Laajuus: 12 op (324h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ICT-osaaminen
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija osaa ohjelmoida ja perustaa tietokannan kehitysympäristössä. Opiskelija hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa toimia projektiryhmän jäsenenä. Opiskelija on suorittanut opintojaksot Ohjelmointi (ICT1TA006), Multicultural teamwork (BUS1TA002) ja Tiedonhallinta (ICT1TA005) tai hänellä on vastaavat tiedot.

Seuraavien opintojaksojen suorittamista joko samanaikaisesti tai aiemmin Ohjelmistokehitys-jakson kanssa suositellaan:
Liiketoimintaprosessit (BUS2TA003): systeemijaon periaatteet ja osasysteemin toiminnalliset vaatimukset
Usability and user interface (ICT2TA008): käyttöliittymä käsitteenä, käytettävyys eri näkökulmista ja käytettävyyden arviointi

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 

  • osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata pienen, olioajattelun mukaisen, selainpohjaisen tietokantasovelluksen annettujen vaatimusmääritysten perusteella.
  • osaa rakentaa ylläpidettävän ohjelmiston ja laatia ylläpitoa tukevan dokumentaation.
  • osaa arvioida ja ohjata pienimuotoista sovelluskehitystä noudattaen projektitoiminnan hyviä käytäntöjä.
  • tunnistaa ohjelmistotuotannon tehtävät ja menetelmiä sekä ymmärtää ohjelmistokehityksen prosessina.
  • ymmärtää kehittämisen tietoturvaperiaatteet ja tunnistaa ICT:n vihreät arvot.

 

Sisältö

 Sisältö noudattaa projektimuotoisen sovelluskehityksen kulkua:

Ohjelmistotuotanto prosessina

Ohjelmistoprojektin ohjaus

Vaatimuksiin perehtyminen

Projektin käynnistäminen

Ohjelmiston vaatimusten täsmentäminen ja mallintaminen

Projektin edistymisen seuranta

Käyttöliittymän suunnittelu ja toteuttaminen

Projektin päättäminen

Ohjelmiston suunnittelu, toteutus ja testaus

Tietokannan rakenteen suunnittelu ja toteuttaminen

Ohjelmiston laadun varmistus

 

Työelämäyhteydet

Yritysvierailu tai -demo, vierailija
 

Kansainvälisyys

Käytettävä ohjelmointikieli on käytössä kansainvälisesti. Käytetyt välineet ja mallit ovat kansainvälisesti hyödynnettäviä.
 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Opiskelija osoittaa avoimeen ympäristöön sijoitetun, asiallisesti dokumentoimansa ja itsenäisesti toteuttamansa selainpohjaisen tietokantasovelluksen ja suorittaa tentin hyväksytysti.
 

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Aihekokonaisuuksittain opiskelija tuottaa joko dokumentin, esimerkkiohjelman, web-sivut tms. etukäteen sovitulla tavalla.
 

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelminä käytetään teorialuentoja sekä lähi- että etämuotoisena, yksilöharjoituksia sekä teorian soveltamista ryhmätyönä projektissa.
Oman oppimisen arviointi 1 h
 

Vastuuopettajat

Anne Benson, Pasila
Jukka Juslin, Pasila
Tiina Koskelainen, Malmi
Altti Lagsted, Pasila
Hanna Närvänen, Pasila
Anne Valsta, Pasila
Irene Vilpponen, Malmi
 

Oppimateriaali

Cohn, M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005.
Harju, J. ja Juslin, J. Java-ohjelmointi. Readme.fi, 2009.
Leffingwell, D. Scaling Software Agility. Addison-Wesley, 2008.
Pollice, G. Augustine, L. Lowe, C. ja Madhur, J. Software Development for Small Teams, A RUP-Centric Approach. Addison-Wesley, 2003.
Schwaber, K. ja Beetle, M. Agile Software Development with Scrum. Pren-tice Hall, 2001.
Vesterholm, M. Kyppö, J. Java-ohjelmointi + CD. Talentum Media Oy, 2008.
 

Arviointiperusteet

Yksilöharjoitukset 50 % ja ryhmätyöosuus 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.