Olet täällä

Ohjelmointi

Ohjelmointi

Tunnus: ICT1TA006
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia, mutta suositellaan että opintojaksot Orientaatio ICT-alaan, Työasemat ja tietoverkot ja Tietotekniset työvälineet on suoritettu tai että opiskelijalla on näitä vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia sovelluksia Java-kielellä
 • ymmärtää olio-ohjelmoinnin perusteet
 • osaa käyttää sovelluskehitysvälinettä esimerkiksi Eclipseä

Sisältö

 • ohjelmoinnin perusteet
 • olio-ohjelmointi
 • tietorakenteet ja tiedon tallentaminen

Kansainvälisyys

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento kansainvälisestä ohjelmistoteollisuudesta.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento ohjelmistoteollisuudesta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista sekä kahdesta kokeesta.
Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat viikkotehtävien avulla.
Oppimisprosessissa tieto sisäistetään viikkoharjoituksissa, joissa teoriatietoa sovelletaan suoraan käytäntöön.
Opiskelija käyttää opintojakson suorittamiseen yhteensä 243 tuntia. Tämä sisältää sekä ohjatun että itsenäisen opiskelun. Opiskelija saa opetusta 4-7 tuntia viikossa. Opiskelijan omatoiminen opiskelu on 8 tuntia viikossa.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voida AHOToida.

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vastuuopettajat

Sirpa Marttila, Malmi

Oppimateriaalit

Silander - Ollikainen - Peltomäki: Java, Docendo Oy
www.oracle.com Java Standard Edition

Työvälineohjelmistot

 • Oracle Java SE
 • Eclipse

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Tentti

Arviointiperusteet

Opintojakso muodostuu luennoista, palautettavista viikkotehtävistä, vapaaehtoisesta harjoitustyöstä sekä kahdesta osakokeesta. Palautettavista tehtävistä täytyy tehdä 50 %, jotta opiskelija voi osallistua osakokeisiin. Osakokeet  tehdään koneella. Kokeissa saa käyttää kaikkea materiaalia. Ensimmäisen osakokeen voi uusia toisen osakokeen yhteydessä. Toista osakoetta ei voi uusia, vaan koko kurssi on uusittava uusintatentillä.

Arvosana muodostuu seuraavasti: 100 % kokeet (2 kpl), ensimmäinen osakoe arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty, toinen osakoe määrää kurssiarvosanan. Molemmat kokeet pitää olla hyväksyttyjä.

 

Taso 1-2

Taso 3-4

Taso 5

Opiskelija

 • osaa käyttää muuttujia
 • osaa käyttää ehtolauseita
 • osaa käyttää toistolauseita
 • ymmärtää taulukot,
  metodit ja oliot

Opiskelija

 • osaa käyttää taulukoita
  ja muita yksinkertaisia
  tietorakenteita
 • osaa määrittää ja
  käyttää metodeja
 • osaa määrittää ja
  käyttää luokkia ja olioita

Opiskelija

 • osaa määrittää ja käyttää
  listoja
 • osaa soveltaa oppimaansa
  luovasti
 • osaa hankkia itse uutta tietoa

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.