Olet täällä

Tiedonhallinta ja tietokannat

Tiedonhallinta ja tietokannat

Tunnus: ICT1TA005
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia, mutta suositellaan, että opintojaksot
Orientaatio ICT-alaan (ICT1TA001), Työasema ja tietoverkot (ICT1TA002)  sekä Tietoturva (ICT1TA003) on suoritettu.
Kurssi edeltää Ohjelmistokehitys (ICT2TA007) –kurssia sekä tietokanta-alan vaihtoehtoisia opintoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee tietokanta-alan keskeiset käsitteet
 • pystyy seuraamaan alan kehitystä suomen- ja englanninkielisistä julkaisuista
 • osaa erottaa erityyppisiä tietojärjestelmiä ja tiedon varastointiratkaisuja
 • osaa perustella, miksi erityyppisten tietotarpeiden ratkaisut vaativat erityyppistä teknologiaa
 • tuntee tietokannan hallintajärjestelmän tarjoamat palvelut ja ymmärtää niiden merkityksen
 • tuntee relaatiotietokannan perustana olevan relaatiotietomallin
 • hallitsee SQL-kielen keskeisen sisällön
 • ymmärtää UML:llä laaditun luokkakaavion
 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiotietokannan
 • osaa hyödyntää tietokannanhallintajärjestelmän ominaisuuksia, joiden avulla tietokanta pidetään eheänä, suojattuna ja suorituskykyisenä

Sisältö

 • tiedon varastointi osana tietojärjestelmää
 • tiedon varastoinnin keskeiset tekniikat ja standardit
 • tietokannan hallintajärjestelmän palvelut ja niiden merkitys
 • relaatiotietomalli
 • SQL
 • liiketoiminnan tarpeita vastaavan pienen tietokannan suunnittelu, toteutus ja dokumentointi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluentoja.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot, manuaalit ja lähdeteokset ovat pääosin englanninkielisiä.
Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteinen ryhmätyötehtävä englanninkielisen koulutusohjelman (BITE) vastaavan opintojakson kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta (luennot & harjoitukset) ja itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetuksessa perehdytään uusiin aihekokonaisuuksiin ja välineisiin teoriassa ja käytännössä.
Itsenäinen opiskelu lähiopetuksen lisäksi on välttämätöntä. Opiskelija tekee ja palauttaa viikoittain aiheeseen liittyviä pakollisia harjoitustehtäviä yksin tai ryhmässä sekä pitää oppimispäiväkirjaa. Itsenäinen opiskelu rakentaa oppilaan osaamista ja oman oppimisen arviointia.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksosta on sekä lähiopetuksellisia toteutuksia että verkkototeutus (virtuaalitoteutus)

Jos opiskelijalla on hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, hän voi ilmoittautua verkkototeutukseen ja opiskella etäopiskeluna (osallistumatta lähiopetukseen). Pakolliset harjoitukset on palautettava normaalisti.
Jos opiskelijalla on kattavaa kokemusta tiedonhallintaan ja tietokantoihin liittyen, hän voi ilmoittautua toteutukseen ja osallistua tenttiin (osallistumatta lähiopetukseen ja tekemättä pakollisia harjoitustehtäviä. Opiskelija voi tutustua itsenäisesti kurssin materiaaleihin ja tehtäviin.)
Lisäksi opiskelijan on palautettava kurssin lopputyö.

Pelkän tentin suorittamisesta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Näytöt ja osaamisen tunnistaminen & tunnustaminen

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vastuuopettajat

Christian Brade, Malmi

Oppimateriaalit

 • Opintojakson www-sivut
 • Connolly, Begg. Database Systems. Addison-Wesley. (3.painos tai uudempi)

Ohjelmistot

 • Microsoft SQL-Server, Oracle RDBMS
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Access

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

 

Arvosanat/
Kohteet

1

3

5

Tiedot

Tuntee relaatiotietokannan mallintamisen perusteet ja osaa mallintaa yksinkertaisen tietokannan.

Tuntee SQL kielen perusteet.

Tuntee relaatiotietokannan mallintamisen ja osaa mallintaa tietokannan väli- ja alitaulurakenteineen.

Tuntee SQL kielen ja osaa käyttää sitä sujuvasti.

Tuntee hyvin relaatiotietokannan mallintamisen ja osaa mallintaa monimutkaisen tietokannan väli- ja alitaulurakenteineen.

Tuntee hyvin SQL kielen ja osaa käyttää sitä sujuvasti.

Taidot

Osaa mallintaa ja toteuttaa yksinkertaisen relaatiotietokannan joko SQL Serverillä tai Oraclella.

Osaa käyttää SQL kieltä tyydyttävästi.

Osaa mallintaa ja toteuttaa relaatiotietokannan väli- ja alitaulurakenteineen joko SQL Serverillä tai Oraclella.

Osaa käyttää SQL kieltä.

Osaa mallintaa ja toteuttaa monimutkaisen relaatiotietokannan väli- ja alitaulurakenteineen joko SQL Serverillä tai Oraclella.

Osaa käyttää SQL kieltä hyvin.

Pätevyys

Kykenee osallistumaan ryhmän työskentelyyn ja ymmärtää pääpiirteittäin toiminnan tavoitteet ja reunaehdot.

Kykenee aktiivisesti osallistumaan ryhmän työskentelyyn ja osaa antaa ryhmän toiminnalle lisäarvoa omalla toiminnallaan.

Kykenee vetämään ryhmän työskentelyä ja ymmärtää hyvin toiminnan tavoitteet ja reunaehdot.

 

Arviointiperusteet

Tentit   50 %
Lopputyö  30 % 
Tehtävät ja oppimispäiväkirja 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.