Olet täällä

Verkkomultimedia

Verkkomultimedia

Tunnus: ICT1TA004
Laajuus: 6 op (162h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • toteuttaa staattisia www-sivustoja käyttäen xhtml- ja CSS- standardeja
 • käyttää  tarkoituksenmukaisesti kuvankäsittelyohjelmaa visuaalisen ilmeen ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän toteuttamisessa.
 • perustasolla hyödyntää skriptikieltä www-sivustossa.

Sisältö

 • XHTML
 • CSS
 • oikeanmuotoisuus
 • validointi
 • digitaalinen kuva
 • mediaelementtien käyttö www-sivulla
 • tekijänoikeudet
 • käyttöliittymän suunnittelu ja toteuttaminen
 • www-sivuston saavutettavuus
 • skriptikieleen tutustuminen

Työelämäyhteydet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy itsenäisesti laatimaan www-sivuston pk-yrityksen
tarpeisiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 50 %
Itsenäinen työskentely 50 %
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vastuuopettajat

Heikki Hietala, Malmi

Niina Kinnunen, Malmi

Outi Valkki, Pasila

Oppimateriaalit

W3C:n suositukset

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan harjoitustöillä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Taso 1-2 Taso 3-4 Taso 5

Opiskelija

 • osaa toteuttaa ja julkaista toimivan www-sivuston
 • tunnistaa alan suositukset: xhtml/html 5 ja css
 • tuntee keskeisten työvälineiden periaatteet: eri selaimet, html-editorit ja kuvankäsittelyohjelmat
 • käyttää työvälineitä ohjauksen avulla

Opiskelija

 • osaa toteuttaa ja julkaista oikeaoppisesti koodatun ja toimivan, visuaalisesti ja käytettävyydeltään onnistuneen www-sivuston
 • hallitsee alan suositukset: xhtml/html 5 ja css
 • käyttää joustavasti ja tehokkaasti keskeisiä työvälineitä
 • on aktiivisesti kiinnostunut www-sivustojen toteuttamisesta
 • omaa riittävät valmiudet alan perustehtäviin

Opiskelija

 • osaa toteuttaa ja julkaista laadukkaasti koodatun ja toimivan, visuaalisesti ja käytettävyydeltään erinomaisen www-sivuston
 • hallitsee erinomaisesti alan suositukset: xhtml/html 5 ja css
 • etsii aiheeseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti (esim. visuaalinen suunnittelu, käytettävyys , uusimmat tekniikat)
 • käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti keskeisiä työvälineitä
 • etsii aktiivisesti lisää tietoa ja pyrkii kehittämään omaa ammattiosaamistaan opintojakson aikana