Olet täällä

Työasemat ja tietoverkot

Työasemat ja tietoverkot

Tunnus: ICT1TA002
Laajuus: 9 op (243 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia. Opintojakso on läheisessä yhteydessä opintojaksoon tietoturva (ICT1TA003).

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa hallita yksittäistä työasemaa ja tuntee tärkeimmät palvelut (tulostus, www, tiedosto, tietokanta) sekä osaa asentaa ne.
 • osaa hankkia ja asentaa Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmät sekä osaa yhdistää koneensa verkkoon.
 • ymmärtää keskeisimmän teorian työasemiin ja tietoverkkoihin liittyvien tehtävien taustalla.

Sisältö

Käyttöjärjestelmistä asennetaan Windows (Windows 7) ja Linux (Suse tai Ubuntu). Käyttöjärjestelmien ylläpidosta opetellaan mm. yleiset periaatteet, ohjelmien asentaminen ja käyttäjienhallinta, perehdytään käyttöjärjestelmien käyttämiin tiedostojärjestelmiin (ext4, NTFS), hakemistorakenteisiin (FHS) ja käyttöoikeuksiin (unix, acl). Lisäksi perehdyhään, miten käyttöjärjestelmä ja tavallisimmat ohjelmat hankitaan ja mistä niiden kokonaiskustannus syntyy.

Molempia käyttöjärjestelmiä käytetään sekä työpöydällä että komentokehotteessa. Komentokehotteen käyttöön perehdytään Linuxissa ja Windowsissa. Komentokehotetta etäkäytetään salatulla SSH-yhteydellä.

Tutustutaan www-palvelimeen, nimipalveluun, ohjelmalliseen palomuuriin ja DHCP:N ja NAT:n käyttöön.

Laitteiston osalta opetellaan helppoja huoltotöitä, kuten kovalevyn vaihtaminen. PC-koneen rakenteeseen tutustutaan lyhyesti ja opetellaan kiinnittämään tietokoneen kaapelit. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet energian säästämiseen.

Verkkoon yhdistämiseen tutustutaan sekä fyysisellä että ohjelmallisella tasolla. Samalla opetellaan ratkomaan tavallisia verkko-ongelmia (”internet ei toimi”). Teoriaa opetellaan näiden tehtävien vaatimassa laajuudessa (esim. osoite, maski, oletusreititin, nimipalvelimet; ip addr, route -n, ipconfig, ping).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu ja/tai vierailevan luennoitsijan esitys.  Kursseilla syntyviä raportteja voidaan julkaista vapailla lisensseillä yritysten käyttöön.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 92 h jakautuu teoriaopetukseen luokassa 46 h ja ohjattuihin harjoituksiin tietokonelaboratoriossa 46 h.
itsenäistä työskentely 150 h.
oman oppimisen arviointi 1 h.

Työasemat ja tietoverkot -kurssista on myös monimuoto/virtuaalitoteutus:
lähitunnit ja tentti 26 h
itsenäinen opiskelu 206 h
oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Aiempaan opiskeluun perustuvan ahotoinnin hyväksi lukee opinto-ohjaaja, tarvittaessa yhdessä substanssiopettajan kanssa. Aikaisempaan työkokemukseen lukeutuvaa AHOT-menettelyä varten järjestetään opiskelijalle hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua haastattelutilaisuus.

Vastuuopettajat

Ahti Kare, Pasila
Timo Ruohomaa, Pasila
Tero Karvinen, Pasila
Olavi Korhonen, Pasila
Atte Pakkanan, Pasila
Juhani Merilinna, Pasila
Petri Hirvonen, Pasila

Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.

Oheislukemistona esimerkiksi:
Kiianmaa Matti, 2011. Suuri Windows 7 käsikirja, Readme.fi
Helmke Matthew, 2012. Ubuntu UNLEASHED (covering 11.10 and 12,04), Sams Publishing, USA. Ubuntu Suomi, ubunti-fi.org

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu kahdesta välikokeesta (50%) ja harjoituksista (50%).

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Kurssin osaamistavoitteet

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Opiskelija

 • osoittaa riittävästi aktiivisuutta opiskelussa
 • ymmärtää kurssilla käydyt perusasiat
 • pystyy hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita
 • saattaa usein tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa ja kurssimateriaalin tulkitsemisessa

Opiskelija

 • osoittaa hyvää aktiivisuutta opiskelussa
 • ymmärtää hyvin kurssilla käydyt perusasiat
 • pystyy monipuolisesti hyödyntämään kurssilla opetettuja perusasioita
 • saattaa joskus tarvita neuvontaa ongelmatilanteissa
 • ymmärtää kurssin materiaalin pääosin

Opiskelija

 • osoittaa erinomaista aktiivisuutta opiskelussa
 • ymmärtää erinomaisesti kurssilla käydyt perusasiat
 • pystyy monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan kursilla opetettuja asioita
 • osaa omatoimisesti selvittää ongelmatilanteita ja hakea tietoa muualtakin kuin kurssimateriaalin soveltamisesta

Palautteen hyödyntäminen

Aikaisemmilta työasemat ja tietoverkot kursseilta sekä aihetta sivuavilta kursseilta (käyttöjärjestelmät ja lähiverkot, Linux perusteet, tietokone ja tietoverkot) saatua palautetta on hyödynnetty kurssikuvauksen ja toteutuksen suunnittelussa.

Harrastuneisuutta tuetaan ja opiskelijoita kannustetaan taitojen välittömään kokeiluun kurssin ulkopuolella.  Kurssilla syntyvien raporttien julkaisemiseen ja vapaaseen lisensointiin kannustetaan. Opiskelijoille annetaan käytännöllisiä taitoja ja sidotaan teoria näiden taitojen taustoittamiseen. Palautetta kerätään myös kesken toteutuksen, jotta tarvittavia korjauksia voidaan toteuttaa jo palautteen antaneelle ryhmälle.