Olet täällä

Orientaatio ICT-alaan

Orientaatio ICT-alaan

Tunnus: ICT1TA001
Laajuus: 3 op (81 h) 
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteet ja toimintatavat
 • tietää HAAGA-HELIAn tietojenkäsittelyn koulutusohjelman rakenteen ja sen tuomat mahdollisuudet
 • osaa toimia opiskeluyhteisössä vastuullisesti
 • osaa suunnitella opintojaan ja laatia ja seurata henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (hops)
 • tuntee ICT-alan työtehtäviä ja alalla käytössä olevia tavallisimpia työmenetelmiä

Sisältö

 Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
1. Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu   
2. ICT-alaan perehtyminen

1. Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu

 • Opiskelija pohtii opiskelunsa tavoitteita ja lähtökohtia opintojen alussa tehtävän ennakkotehtävän muodossa.  Orientaatioviikolla hän saa valmiuksia mm. oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen.
 • Orientaatioviikon ja ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana hän perehtyy koulutusohjelmansa rakenteeseen, tutkintosääntöön ja moniin muihin käytännön asioihin opiskeluun liittyen.
 • Opiskelija kehittää ja ylläpitää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa koko opintojen ajan.

2. ICT-alaan perehtyminen

 • Opiskelija tutustuu ICT-alaan, sen työtehtäviin ja tavallisimpiin työmenetelmiin.
 • Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ammattietiikka (tekijän oikeudet), vihreä IT, työhyvinvointi ja projektityöskentely.

Työelämäyhteydet

Vieraileva luennoitsija tai yritysvierailu

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot, yksilö-, ryhmätehtävät
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään ensin itsenäisesti ja lopullinen versio työstetään vuorovaikutteisesti opinto-ohjaajan kanssa.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Irene Vilpponen, Malmi

Arviointiperusteet

Opintojakson 1. osan arviointi on: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatioviikkoon, annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista

Suoritusmerkinnän osuudesta ”Opiskelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa ja omien opintojen suunnittelu” antaa opinto- ohjaaja.

2. osan arviointi on: hyväksytty/hylätty.  Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja annettujen tehtävien tekemistä hyväksytysti.

Kokonaisuuden suoritusmerkintä edellyttää molempien osien suoritusta.

ICT-alalla tällä hetkellä työskentelevät voivat osoittaa 2. osion osaamisensa erikseen sovittavalla tavalla, joita voivat olla muun muassa:

 • raportti/essee
 • esitys/luento
 • verkko-oppimisalustan tehtävät

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.