Olet täällä

ICT-alan sopimukset

ICT-alan sopimukset

Tunnus: BUS1TA012
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 26.10.-18.12.2020
Opetuskieli: suomi
 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää, miten sopimus syntyy
 • Tuntee IT2018-sopimusehtojen keskeisen sisällön ja osaa tehdä sopimuksia IT2018-sopimusehtoja hyödyntäen
 • Tuntee immateriaalilainsäädännön keskeisen sisällön
 • Ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen ICT-liiketoiminnassa
 • Tietää, miten aineettomia oikeuksia lisensoidaan
 • Osaa tulkita työehtosopimuksia ja niiden vaikusta työntekijän asemaan työsuhteessa
 • Osaa tulkita lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksittäisessä työoikeudellisessa ongelmassa

Sisältö

 • ICT-alan sopimukset:
 • Sopimuksen syntyminen
 • IT2018-sopimusehtokokoelma
 • Aineettomat oikeudet:
 • Patentti, tekijänoikeus, mallisuoja, yrityssalaisuudet
 • Avoimen lähdekoodin lisensointi, loppukäyttäjäsopimus, Creative Commons -lisenssit
 • ICT-alaa koskeva työlainsäädäntö:
 • Työehtosopimusjärjestelmä ja siihen vaikuttava lainsäädäntö
 • Työsopimuksen eri vaiheet solmimisesta päättämiseen
 • Yhteistoimintalain toteuttaminen työpaikoilla

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

Opiskelija osaa

 • Tunnistaa IT2018-sopimusehtoja ja osaa nimetä niiden käyttötarkoituksia.
 • Tunnistaa ja erotella immateriaalilainsäädännön säädöksiä ja aineettomien oikeuksien lisensoimisen käytänteitä.
 • Nimetä keskeisimpiä työntekijän asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
 • Soveltaa ennalta osoitettuja työoikeuden sääntöjä yksinkertaisiin tapauksiin pääosin asianmukaisesti.
 • Kuvailla pääpiirteittäin lainsäädännön, työsopimusten ja työehtosopimusten merkitystä työoikeudessa.
 • Hakea oikeudellisista tietokannoista ennalta nimettyjä työoikeudellisia aineistoja.

Arvosana 3

Opiskelija osaa

 • Kuvailla IT2018-sopimusehtoja ja niiden käyttötarkoitusta.
 • Kuvailla immateriaalilainsäädännön säädöksiä ja aineettomien oikeuksien lisensoimisen käytänteitä.
 • Tunnistaa ja erotella keskeisimpiä työntekijän asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
 • Kuvailla työoikeuden keskeisiä oikeussääntöjä ja soveltaa niitä pääosin asianmukaisesti itsenäisesti yksinkertaisiin tapauksiin.
 • Kuvailla, miten lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen keskinäiset suhteet määräytyvät työoikeudessa.
 • Hakea annettuun työoikeudelliseen teemaan liittyviä aineistoja itsenäisesti oikeudellisista tietokannoista.

Arvosana 5

Opiskelija osaa

 • Soveltaa IT2018-sopimusehtoja eri käyttötarkoituksissa.
 • Soveltaa immateriaalilainsäädännön säädöksiä ja aineettomien oikeuksien lisensoimisen käytänteitä.
 • Tunnistaa ja erotella työntekijän asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä käyttäen käsitteitä asianmukaisesti.
 • Kuvailla työoikeuden keskeisiä oikeussääntöjä sekä soveltaa niitä itsenäisesti yksinkertaisiin tapauksiin.
 • Arvioida lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksinkertaisissa työoikeudellisissa ongelmissa.
 • Hakea itsenäisesti ja perustellusti tietoa työoikeudellisesta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä sekä työehtosopimuksista.

Työelämäyhteydet

Oppimistehtävissä hyödynnetään työelämän esimerkkejä.

Kansainvälisyys

Osa oppimistehtävistä sisältää kansainvälisiä sopimuksia.

Oppimistavat

Verkkototeutus

Vastuuopettajat

Immo Hahtola ja Aku Laksola
 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2020 klo 8.00. ILMOITTAUDU TOTEUTUKSELLE >>
Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat toteutukselle (BUS1TA012-3010) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.