Olet täällä

Kansainvälinen kauppa käytännössä

Kansainvälinen kauppa käytännössä

Tunnus: IBU3LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suoritettuina IBU2LH001, IBU2LH002, IBU2LH003

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaisvaltaisen kuvan kansainvälisen kaupan käytännön toimenpiteistä. Toimenpiteitä tarkastellaan sekä kansallisesta että EU:n yhteisen tullialueen näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa hoitaa kansainvälisen kaupan käytännön toimenpiteitä
 • hallitsee vienti- ja tuontikaupan vaiheet ja niihin liittyvät viranomaismenettelyt
 • tuntee ne tahot, jotka auttavat yrityksen kansainvälistymisprosessin tieto- ja rahoituspohjan kehittämisessä.

Sisältö

 • Toimintamuodot kansainvälistymiselle
 • Tavaraluokitus ja tariffointi
 • Kansainvälisen kaupan riskit ja riskienhallinta
 • Kuljetusmuodot, huolinta ja rahti
 • Maksutavat
 • Intrastat
 • Osallistuminen kv-messuille
 • Incoterms2010 -toimituslausekkeet
 • Tullimenettelyt ja verotus
 • Kansainvälistymistä edistävät organisaatiot.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Ryhmätyöt 40 h
Itsenäinen opiskelu 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Leena Korttilalli
Irma Mäkäräinen-Suni

Oppimateriaalit

Vahvaselkä I. 2009. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi. Edita Prima Oy. Helsinki
Melin K. 2011. Ulkomaankaupan menettelyt, vienti ja tuonti. Amk-Kustannus Oy.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelijalla on peruskäsitys kansainvälisen kaupan toimintaympäristöstä ja käytännön osa-alueista. Opiskelija tuntee melko hyvin kansainvälisen toimintaympäristön eri osa-alueita ja käytännön toimintatapoja.
Opiskelija osaa ottaa huomioon ja arvioida kansainvälisen kaupan riskejä ja tietää, kuinka näitä riskejä voidaan hallita ja minimoida.
Opiskelija tuntee kansainvälisen toimintaympäristön eri osa-alueet ja käytännön toimintatavat.
Opiskelija osaa ottaa huomioon ja arvioida kansainvälisen kaupan riskejä ja tietää, kuinka näitä riskejä voidaan hallita ja minimoida.
Taidot Opiskelija osaa
- käyttää tariffoinnin tietolähteitä
- hakea tietoa vaadituista dokumenteista, tulleista, erityissäädöksistä ja rajoituksista koskien kansainvälistä kauppaa.
 Tuntee
- tullauksen perusteita ja - kansainvälistä kauppaa tukevia tahoja.
 
Opiskelija osaa
- tariffoinnin pääperiaatteet
- listata tarvittavat dokumentit ja erityissäädökset ja rajoitukset koskien tavaraa ko. maahan käyttäen jotain tietolähdettä
Tuntee
- tullauksen perusteita ja veroja
- kansainvälistä kauppaa tukevia tahoja.
Opiskelija osaa
- tariffoinnin pääperiaatteet
- listata tarvittavat dokumentit ja erityissäädökset ja rajoitukset koskien tavaraa ko. maahan ja osaa käyttää useita tietolähteitä
Tuntee
- tullauksen perusteet ja osaa laskea ko. verot
- kansainvälistä kauppaa tukevia tahoja.
 
Pätevyys Ei arvioida Ei arvioida Ei arvioida

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Yksilö- ja ryhmätyöt (palautus portfoliossa) 30 %
Läsnäolo 20 %
Lähiopetuksessa on 70 %:n läsnäolopakko

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.