Olet täällä

Palveluyrityksen kulttuuri (kirjapaketti)

Palveluyrityksen kulttuuri (kirjapaketti)

Tunnus: H8JO41
Laajuus: 3 op  
Ajoitus: 3.-4. opintovuosi
Kieli: suomi  / englanti
Opintojakson taso: Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija laajentaa tietämystään organisaatio- ja yrityskulttuurista. Opintojakson suorittaminen tukee opiskelijan yrityskulttuuriin ja/tai muutosprosesseihin kohdistuvaa opinnäytetyöprosessia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on
•    oppinut ymmärtämään kultturieroja, työelämän monikulttuurisuutta ja kehittänyt valmiuttaan toimia tällaisessa toimintaympäristössä
•    muodostanut kuvan elämyksen tai palvelun tuotannon johtamisesta ja organisaatiokulttuurista
•    kehittänyt ymmärrystään kansainvälisyyskehityksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista hotelli-, ravintola- ja matkailualalla
•    saanut yleiskäsityksen yrityskulttuuri –lähestymistavan käytöstä organisaatioiden
tutkimisessa ja kehittämisessä

Sisältö
•    Yrityskulttuuri ja organisaatiokulttuuri ja palvelun tuottaminen; ajattelumalleja ja lähestymistapoja
•    Organisaation kehittäminen
•    Muutoksen aikaansaaminen
•    Innovaation aikaansaaminen
•    Organisaatiokulttuurin sosiologinen ja psykologinen tausta
•    Kulttuurien väliset erot ja niiden heijastuminen yritystoimintaan ja sen johtamiseen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Koulutusohjelmakohtaiset perus- ja aineopinnot suoritettuna.

Arviointi
Kirjallisessa vastauksessa (essee) taso:

Arvosana 1
Opiskelija hahmottaa pääpiirtein kirjan sisällöt ja ymmärtää kulttuurien erojen merkitystä. Vastaus hajanainen, tietoja esitellään satunnaisessa järjestyksessä ja pieni osa tiedoista on puutteellisia tai vääriä.

Arvosana 3
Opiskelija on hahmottanut esitetyt kysymykset lukemansa perusteella ja osaa soveltaa joitakin teoksissa esiteltyjä malleja tai ratkaisuja. Vastaus on jäsennelty ja käsittely pysyy asetetun kysymyksen ympärillä.

Arvosana 5
Opiskelija on omaksunut hyvin valitsemiensa teosten sisällön ja soveltaa vastauksissaan luovasti teosten tietoja. Vastaukset sisältävät pohdintaa, eri vaihtoehtojen vertailuja sekä tehtyjen ratkaisujen toimivuuden arviointia. Vastaukset ovat jämäköitä ja hyvin jäsenneltyjä.

Kirjatentti 3x33,3 p = max. 100 p
Jokaisesta (kolmesta) teoksesta on saatava hyväksyttävä vastaus.
Tyydyttävä suoritus (arvos. 1) = 50/100 p, hyvä suoritus (arvos. 3) = 70/100 p, kiitettävä (arvos. 5) = 90/100 p.

Assessment
In a written response (essay form):

Grade 1 
The book contents are visible and the student understands the meaning of cultural differences. The response is sporadic and not well organized, and some information may be missing or not dealt with at all.

Grade 3
The student shows ability to respond to presented problems based on learning from the materials. The student applies models and solutions presented in the materials. The response is organized, and responses – solutions address the presented problems.

Grade 5
A good understanding of the learned materials (chosen books) is visible, and the student applies the models and solutions in a creative manner. Responses include discussion between alternative models and alternative solutions, as well as assessment of the effects of the chosen line of action. Responses are clear and well structured.

Book examination 3x33,3 p = max. 100 p
A minimum acceptable (see above) response is required from each chosen book.
Grading: grade 1 = 50/100 p, grade 3 = 70/100 p, grade 5 = 90-100/100 p.

Oppimistavat
Opintojakso on mahdollista suorittaa kirjapakettina tenttimällä valinnaiset teokset.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Ei ole

Vastuuopettaja
Kari Nurminen, Haaga

Oppimateriaalit
Kolme teosta esim. seuraavista:
- Tanskanen, R. ja Liiri, T. 2014. Esimies ja ryhmä tekevät tulosta. Menestyminen jatkuvassa muutoksessa. Työturvallisuuskeskus TTK.
- Hofstede, G. 1993. Kulttuurit ja organisaatiot. Mielen ohjelmointi. WSOY. 
- Honkanen, H. 2005. Muutoksen agentit: muutoksen ohjaaminen ja johtaminen. Suomen psykologiliitto/Edita.
- Piha, K. 2017. Konflikti päivässä: kulttuuri ratkaisee yrityksen kohtalon. Alma Talent. E-aineistona: http://ezproxy.haaga-helia.fi:2048/login?url=https://bisneskirjasto.alma...
- Schein, E. 2009. Yrityskulttuuri – selviytymisopas: tietoa ja luuloja kulttuurimuutoksesta. Laatukeskus.
- Schein, E.H. 2009. The Corporate Culture Survival Guide –sense and nonsense about culture change. Jossey-Bass Inc., San Francisco.
- Hofstede, G. 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind: intercultural coopertation and its importance for survival. McGraw-Hill.
- Trompenaars, F. and Hampden-Turner C. 2012. Riding the waves of culture: understanding diversity in global business. Nicholas Brealey, London.
- Spector, R. & Reeves, B. 2017. The Nordstrom way to customer experience excellence: creating a values-driven service culture. E-book. Available: https://www.ellibslibrary.com/book/9781119375357