Olet täällä

Geschäfte auf Deutsch (Kirjallinen liiketoiminta saksaksi)

Geschäfte auf Deutsch (Kirjallinen liiketoiminta saksaksi)

Tunnus: GER8LH010
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1.-7. lukukausi
Kieli: saksa ja suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.
Hyvä saksan kielen taito. Sopii parhaiten Saksan liikeviestintä 2/Berufsdeutsch 2-opintojakson jälkeen tai noin 3-5 vuoden opintojen jälkeen.

Oppimistavoitteet

Opiskelija parantaa kirjoittamisen osaamistaan eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle B2.

Teoreettinen näkökulma
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää saksankielisten liikekirjeiden sisältö- ja muotovaatimukset

Ammatillinen näkökulma
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kirjallisen ammattiterminologian
  • osaa laatia itsenäisesti erilaisia liike-elämän kirjallisia viestejä saksan kielellä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskellaan moderneja liike-elämän viestintätilanteita. Jaksolla harjoitellaan myös vaativampia rakenteita ja liikekirjeissä käytettäviä sanontoja interaktiivisten harjoitusten ja käännösten avulla.
Ohjelma sisältää yleiset liiketoimintaprosessin kirjalliset viestintätilanteet kuten

  • Yhteydenotto uuteen liikekumppaniin
  • Kysely ja tarjouspyyntö
  • Tarjous
  • Tilaus
  • Reklamaatio
  • Perintäkirjeet
  • Kutsut, onnittelut, kiitoskirjeet jne.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Täysin virtuaalinen toteutus Moodlessa, jossa harjoittelu ja kirjallisten oppimistehtävien palautus tapahtuu annetun aikataulun mukaisesti- yhteensä 81 h opiskelijan työtä. Oman oppimisen arviointi 1 h. 
Opintojakso kestää yhden lukukauden. Jakson voi halutessaan suorittaa nopeammassakin tahdissa.

Vastuuopettaja

Marketta Tikkanen

Oppimateriaalit

Uta Müntzel – Outi Steuer: Perfekte Geschäftskommunikation. (Saatavissa vain Moodlessa opintojakson yhteydessä.)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Liike-elämän kirjallisten viestintätilanteiden sisältö- ja muotovaatimusten sujuva  hallinta.

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelijan kirjalliset näytöt ovat välttävät, mitä tulee tietoihin, taitoihin ja niiden ammatilliseen soveltamiseen.

Opiskelijan kirjalliset näytöt, ovat hyviä, mitä tulee tietoihin, taitoihin ja niiden itsenäiseen soveltamiseen. Opiskelijalla on valmiuksia itsenäiseen ammatilliseen työskentelyyn sekä kehittymään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan haastavissa työympäristöissä.

Opiskelijan kirjalliset näytöt ovat erinomaisia, mitä tulee tietoihin, taitoihin ja niiden soveltamiseen. Opiskelija kykenee selvästi itsenäiseen ammatilliseen työskentelyyn sekä kehittymään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan ennakoimattomissa ja haastavissa työympäristöissä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Moodleen palautettavat kirjalliset oppimistehtävät 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.