Olet täällä

Saksankielinen Eurooppa markkina-alueena/Der deutsche Markt

Saksankielinen Eurooppa markkina-alueena/Der deutsche Markt

Tunnus: GER8LH008
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: saksa ja suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso A2/B1.

Oppimistavoitteet

Opiskelija parantaa osaamistaan eurooppalaisen viitekehyksen mukaiselle taitotasolle B1/B2 lähtötasostaan riippuen.

Tavoitteena on muodostaa näkemys saksankielisen Euroopan talouselämän kehityksestä, politiikasta, yhteiskunnasta ja yrityskulttuurista sekä yleensä kulttuurista historian ja nykypäivän kautta erilaisia saksankielisiä lähteitä käyttäen. Tavoitteena on myös aktivoida ja parantaa varsinkin suullista kielitaitoa ja opetella kirjoittamaan valituista aiheista raportteja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tutkia ja ymmärtää Saksan ja muiden saksankielisten maiden talouselämää, yhteiskuntaa ja kulttuurin kehitystä ja nykytilannetta
  • on kehittynyt saksankielisen markkina-alueen erityispiirteiden asiantuntijana
  • osaa toimia sulavammin liiketoimintaympäristössä.

Sisältö

  • Taloushistoria ja yleinen historia
  • Talousmaantiede
  • Yrityskulttuuri ja yleiskulttuuri
  • Yhteiskunnalliset ja ajankohtaiset aiheet
  • Kansainvälisyys

Työelämäyhteydet 

Esim. vieraileva luennoitsija yrityselämästä tai yhteistyöprojekti.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso edellyttää 81 tuntia opiskelijan työtä, jonka jakautuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee toteutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot yksittäistä toteutustavoista löytyvät opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista Winhasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jaksoa ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Marketta Tikkanen

Oppimateriaalit

Lehdet, kirjat ja Internet

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelijan kirjalliset ja suulliset näytöt ja tuntiaktiivisuus, ovat välttävät mitä tulee tietoihin, taitoihin ja niiden ammatilliseen soveltamiseen. Opiskelijan kirjalliset ja suulliset näytöt ja tuntiaktiivisuus ovat hyviä mitä tulee tietoihin, taitoihin ja niiden itsenäiseen soveltamiseen. Opiskelijalla on valmiuksia itsenäiseen ammatilliseen työskentelyyn sekä kehittymään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan haastavissa työ- ja opintoympäristöissä. Opiskelijan kirjalliset ja suulliset näytöt ja tuntiaktiivisuus, ovat erinomaisia mitä tulee tietoihin, taitoihin ja niiden soveltamiseen. Opiskelija kykenee selvästi itsenäiseen ammatilliseen työskentelyyn sekä kehittymään ja soveltamaan tietojaan ja taitojaan ennakoimattomissa ja haastavissa työ- ja opintoympäristöissä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Suullinen osuus 60 %
Kirjallinen osuus 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.