Olet täällä

Saksan kielen suullinen viestintä

Saksan kielen suullinen viestintä

Tunnus: GER8LH007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: saksa ja suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut vähintään Saksan perusteet 1 ja 2 -opintojaksot tai vastaavat taidot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija vahvistaa peruskielitaitoaan ja motivoituu jatkamaan saksan opiskelua.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2.
Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • osaa viestiä suullisesti työelämän ja vapaa-ajan tilanteissa huomioiden kielialueen kulttuurin ja kansainvälistyneen työympäristön
  • saa henkilökohtaista kokemusta kielen käyttötilanteista aidossa kielen ympäristössä ja motivoituu jatkamaan saksan opiskelua

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asia ovat

  • matkaohjelman suunnittelu ja opintomatkaan osallistuminen
  • matkan varaukset
  • yritys ja/tai kouluvierailuun osallistuminen
  • esitelmien pitäminen
  • saksankielisten maiden ja kohdekaupungin maantuntemusta, kulttuuria ja historiaa

Opetus- ja oppimismenetelmät

Säännölliset tapaamiset noin kerran kuukaudessa lukukauden aikana, n. 5–päiväinen matka saksankieliseen kaupunkiin intensiiviviikolla tai jakson lopussa ja
matkapäiväkirjan laatiminen.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Pirjo Takanen-Körperich
Claudia Jeltsch

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali, lehdet, kirjat ja Internet

Arviointiperusteet

Aktiivisen osallistumisen perusteella: hyväksytty / hylätty
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään e-lomakkeella.