Olet täällä

Saksan liikeviestintä 1 / Berufsdeutsch 1

Saksan liikeviestintä 1 / Berufsdeutsch 1

Tunnus: GER8LH005
Laajuus: 3 op (81h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: saksa
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Saksan jatko 2 -opintojakson tai hänellä on noin 3 vuoden vastaavat opinnot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää liike-elämän sanastoa ja perussanontoja saksaksi. Hän selviytyy työympäristön keskeisissä suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa sekä ymmärtää saksankielisen talousalueen ja yrityskulttuurin perusasiat.

Sisältö

  • Yrityksen ja sen henkilöstön esittely
  • Toimiminen messuilla ja yritysvierailun yhteydessä
  • Liikelounas ja ruokailuetiketti sekä ruokakulttuuriin tutustuminen
  • Työympäristön keskeistä suullista ja kirjallista viestintää
  • Suullinen yritysesittely

Työelämäyhteydet

Esim. yritysvierailu, vieraileva luennoitsija yrityselämästä tai yhteistyöprojekti.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso edellyttää 81 tuntia opiskelijan työtä, jonka jakautuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee toteutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot yksittäistä toteutustavoista löytyvät opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista Winhasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Kurssin voi suorittaa ahotoimalla. Prosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä opettajaan.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Pirjo Takanen-Körperich

Oppimateriaalit

Rakkolainen, Tuomiala-Mäkelä & Bürkel. 2008. DEUTSCH IM BERUFSLEBEN. Täysin uudistettu painos (Aikaisemmat painokset eivät käy rinnalla). Edita. Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Liikeviestinnän perussanaston hallinta sekä selviäminen saksan kielellä erilaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
 Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy kiitettävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen osuus 40 %
Suullinen osuus 60 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.